Used To Habits (Alışkanlıklar) Konu Anlatımı, Used to – Would -Be Used to


HABITS (ALIŞKANLIKLAR)

 

  1. a) USED TO

 

Özne+ used to + fiil yapısı eskiden yaptığımız şimdi yapmadığımız tekrarlı eylem alışkanlık belirtir.

I used to go swimming every weekend in my childhood.

(Çocukluğumda her hafta sonu yüzmeye giderdim)

My father used to smoke in the past, but now he doesn’t.

(Babam eskiden sigara içerdi ama şimdi içmez)

People used to visit each other more often in the past, today they meet on social pages.

(İnsanlar geçmişte birbirlerini daha çok ziyaret ederdi bugün sosyal sayfalarda buluşuyorlar)

Durum bildiren be, like, live gibi fiillerle de used to kullanılabilir.

We used to live in Adana years ago, but we moved to Konya.

(Yıllar önce Adana’da yaşardık fakat Konyaya taşındık)

Olumsuz ve soru şekilleri did yardımcı fiili kullanılarak yapılır. Did kullanılan ifadelerde used kelimesindeki “d” kalkar.

I didn’t use to like history at school, but now I like it a lot.

(Ben okulda tarihi sevmezdim ama şimdi bayılırım)

Jill didn’t use to have a car in the past. Today she is driving a Jaguar.

(Jill’in eskiden arabası yoktu. Bugün Jaguar sürüyor)

Did you use to be late for school often, dad?

(Baba okula sık sık geç kalır mıydın?)

 

Ayrıca, “I didn’t used to , I usedn’t to” ifadeleri mümkündür fakat çok biçimseldir ve yaygın değildir. 

 

 

  1. b) WOULD

Would eskiden yaptığımız şimdi yapmadığımız tekrarlı eylem alışkanlık belirtmek için kullanılabilir.

I would fly a kite when I was a child.

(Ben çocukken uçurtma uçururdum)

John would play football at university.

(John üniversitede futbol oynardı)

 

Would ve used to ifadelerini karşılaştıralım.

 

  1. a) Hem would hem used to ikisi de tekrarlı eylem ve alışkanlıklarla kullanılabilir.

We used to/ would hunt birds when we were little.

(Küçükken kuş avlardık)

 

  1. b) Would durum bildiren ( be, like, live, know, want, need gibi) fiillerle kullanılmaz.

 

I used to be a fat boy.

I would be a fat boy.

(Ben şişman bir çocuktum)

 

  1. c) Used to kullanıldığında söz konusu fiilin artık yapılmadığı anlamını çıkarırız fakat would da o fiil halen yapılıyor olabilir.

I used to drink milk.

(Eskiden süt içerdim. Bu cümleye göre artık süt içmiyorum)

I would drink milk.

(Eskiden süt içerdim. Bu cümleye göre şimdi süt içiyor da olabilirim içmiyor da)

 

  1. c) BE USED TO

 

be used to ifadesi alışkın olma anlamında kullanılır. Bu ifadeden sonra bir isim veya –ing eki almış fiil gelebilir.

I am used to city life.

(Ben şehir hayatına alışkınım)

My sister is used to high-heeled shoes.

(Kızkardeşim yüksek topuklu ayakkabılara alışkın)

I am used to living in a big city.

(Büyük bir şehirde yaşamaya alışkınım)

My grandfather is used to getting up early.

(Dedem erken kalkmaya alışkın)

 Jill used to wearing high-heeled shoes.

(Jill yüksek topuklu ayakkabı giymeye alışkın)

 

  1. b) get/become + used to ifadesi alışık olmadığımız bir şeye alışmak anlamında bir değişimi ifade etmek için kullanılırlar.

I couldn’t get used to driving in Istanbul.

(İstanbul’da araba sürmeye alışamadım)

Jill finally became used to her new room mate.

(Jill sonunda yeni oda arkadaşına alıştı)

It doesn’t take a long time to get used to your living in this village.

(Bu köyde yaşamaya alışman çok uzun zaman almaz)