VERB TO BE SAMPLE SENTENCE

(To be (am,is,are) fiili olumlu olumsuz örnek cümleler)

I’m at home today.

(Ben bugün evdeyim)

We’re very interested in soccer.

(Biz futbola çok ilgi duyuyoruz)

Jill is a responsible baby sitter.

(Jill sorumlu bir bebek bakıcısıdır)

 

I’m not ready for the exam.

(Sınava hazır değilim)

The children aren’t in their room.

(Çocuklar odalarında değil)

She isn’t a lazy student.

(O tembel bir öğrenci değil)

 

Are you hungry?

(Aç mısın?)

Are the students good at English?

(Öğrenciler İngilizce’de iyi mi?)

 Is your father in the garden?

(Baban bahçede mi?)

Where is he?

(O nerede?)