Present Continuous Tense Konu Anlatımı


 

 

(am/is/are + V-ing)

 

Bu yazımızda :

-Present continuous tense formülü ve dil bilgisi kurallarına (olumlu, olumsuz ve soru cümlesi yapılarıyla birlikte)

-Present continuous tense örnek cümlelerine, örnek diyaloglara ve alıştırmalara yer verdik. 

 

  • Present continuous tense şimdiki zaman anlamına gelir.

 

  • Present continuous tense konuşma sırasında yapılan eylemleri ifade etmek için kullanılır. 

 

  • Present continuous tense yapısında, I ile am; he/she/it ile is; we/you/they ile are yardımcı fiili kullanılır.  Fiil –ing takısı alır.

 

Örneğin:

 

I            am        sleeping 

He        is           sleeping

She      is            sleeping

It         is             sleeping 

You     are          sleeping

We      are          sleeping

They    are         sleeping

 

 

OLUMLU 

Subject + am/is/are + V-ing

 

 

I’m playing football now.

(Ben şimdi futbol oynuyorum)

 

John is waiting for the bus at the bus stop.

(John durakta otobüs bekliyor)

 

It’s raining heavily.

(Ağır bir şekilde yağmur yağıyor)

 

The children are having a great time in the garden.

(Çocuklar bahçede iyi vakit geçiriyor)

 

We’re listening to music at the moment.

(Biz şu anda müzik dinliyoruz)

 

They are swimming now.

(Onlar şu anda yüzüyor)

 

We are eating ice-cream now. It is delicious!

(Şu an dondurma yiyoruz. O lezzetli!)

 

OLUMSUZ:

Subject + am/is/are + not + V-ing

 

 

 

I’m not studying at the moment.

(Şu anda çalışmıyorum)

 

She isn’t speaking right now.

(O şu anda konuşmuyor)

 

The tourists aren’t trying to find the train station.

(Turistler tren istasyonunu bulmaya çalışmıyorlar)

 

My father isn’t working today.

(Babam bugün çalışmıyor)

 

They aren’t doing anything this week.

(Onlar bu hafta bir şey yapmıyorlar)

We aren’t playing tennis now.

(Biz şu an tenis oynamıyoruz)

 

Sue isn’t telling the truth.

(Sue doğruyu söylemiyor)

 

He is not making a cake now.

(O şu an kek yapmıyor)

 

SORU

am/is/are + subject + V-ing ?

 

 

A: Are you listening to me?  B: Yes, I am. / No, I’m not.

(Beni dinliyor musun?)

 

Are the students writing now? B: Yes, they are.         / No, they aren’t.

(Öğrenciler şimdi yazıyorlar mı?)

 

Is it raining outside? B: Yes, it is. / No, it isn’t.

(Dışarda yağmur yağıyor mu?)

 

What are you doing at the moment?  I’m looking outside.

(Şu anda ne yapıyorsun? Dışarı bakıyorum)

 

Where are they going today?  They’re going to the wedding.

(Bugün nereye gidiyorlar? Düğüne gidiyorlar)

 

DİKKAT!

 -Bazı fiiller -ing takısı aldığında değişime uğrayabilir

 

1-Sonu bir sesli, bir sessiz harf ile biten fiillerin son harfi çift yazılır:

-run- running,  swim-swimming, sit-sitting

 

2–ie ile biten fiillerin sonu,   -ing eklenince -y’ye dönüşür:

-lie- lying 

-die-dying

 

3-Fiilin sonu -e ile bitiyorsa, – ing eklenince -e hecesi düşer:

-make-making 

-write-writing 

Not: -e’den önce sesli harf varsa bir değişiklik olmaz. Örnek: see-seeing

 

 

USE OF PRESENT CONTINUOUS (KULLANIMI):

1- Konuşma anında olmakta olan eylemler:

 

 

I’m reading a book now.

(Şimdi kitap okuyorum)

 

Look! It’s snowing outside.

(Bak. Dışarda kar yağıyor)

 

She is having bath now.

(O, şu an duş alıyor)

 

The dog is barking.

(Köpek havlıyor)

 

Look! I am making a cake.

(Bak! Ben kek yapıyorum)

 

The baby is crying.

(Bebek ağlıyor)

 

2- Şu sıralarda olmakta olan eylemler:

 

 

I’m having guitar lessons these days.

(Bu günlerde gitar dersleri alıyorum)

 

You are spending too much nowadays.

(Bugünlerde çok harcıyorsun)

 

We are planning to go abroad these days.

(Bugünlerde yurtdışına gitmeyi planlıyoruz)

 

I am studying hard nowadays.

(Bugünlerde çok sıkı çalışıyorum)

 

She is planning to learn English.

(İngilizce öğrenmeyi planlıyor)

 

 

3- Şimdiki zamandaki geçici eylemler:

 

 

My parents are staying at a hotel.

(Anne babam otelde kalıyorlar)

 

John is going to work by bus this week. His car is under repair.

(John bu hafta  işe otobüsle gidiyor. Arabası tamirde)

 

I am working in Istanbul for the next week.

(Haftaya İstanbul’da çalışıyorum)

 

She is using my computer. Hers is out of order.

(O benim bilgisayarımı kullanıyor. Onunki bozuldu)

 

4-Değişmekte veya gelişmekte olan eylemler:

 

 

Life is getting difficult day by day.

(Hayat gün be gün zorlaşıyor)

 

Science is becoming more and more complicated.

(Bilim gittikçe karmaşıklaşıyor)

 

People are becoming more and more cruel.

(İnsanlar gittikçe daha da zalimleşiyor)

 

The climate is changing.

(İklim değişiyor)

 

 

5- Planladığımız, ayarladığımız yakın gelecekteki eylemler:

 

 

I’m seeing the doctor tomorrow. I have an appoinment.

(Yarın doktoru göreceğim. Randevum var)

 

What are you doing this evening?

(Bu akşam ne yapıyorsunuz?)

 

We’re going to the cinema this evening.

(Bu akşam sinemaya gidiyoruz)

 

What are you doing next week?

(Haftaya ne yapıyorsun?)

 

PRESENT CONTINUOUS TIME WORDS (ZAMAN KELİMELERİ):

 

these days: bugünlerde

this morning: bu sabah

today: bugün

now: şu an 

right now: şu anda, tam şu an 

at the moment: şimdi, şu an 

at present: şu an, şu sıralar

these days: bugünlerde

tonight: bu gece

today: bugün

this week: bu hafta

still: hala

Look!: bak!

Listen! : Dinle!

 

Örnekler:

 

Look outside! It’s snowing.

(Dışarı bak. Kar yağıyor)

 

Wait a moment. I’m still writing.

(Bir dakika bekle. Ben hâlâ yazıyorum.)

 

The students are studying lesson right now.

(Öğrenciler şimdi ders çalışıyor)

 

Ssh! I’m trying to do the test.

(Şşş. Testi yapmaya çalışıyorum)

 

She isn’t making a noise this week.

(O bu hafta gürültü yapmıyor)

 

We’re looking for a new house at present.

(Şimdilerde yeni bir ev arıyoruz)

 

Look! The children are having a good time in the park.

(Bak! Çocuklar parkta iyi vakit geçiriyorlar)

 

I am working hard these days.

(Bugünlerde çok çalışıyorum)

 

We are eating sushi tonight.

(Bu gece sushi yiyoruz)

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE İLE KULLANILMAYAN FİİLLER

 

-Bu fiiller genellikle eylemi somut olarak göremediğimiz,süreklilik bildirmeyen durumlarda kullanılır:

 

1-Soyut fiiller: 

be: olmak

want: istemek

exist: var olmak

need: ihtiyacı olmak

contain: içermek

care: önemsemek

 

2-Sahiplik bildiren fiiller:

own: sahip olmak 

belong: ait olmak 

possess: sahip olmak 

 

3-Duygu bildiren fiiller:

love: sevmek

hate: nefret etmek

like: hoşlanmak

fear: korkmak 

dislike: hoşlanmamak

 

ÖRNEK

Doğru: I want to eat pizza.

Yanlış: I am wanting to eat pizza.

 

Doğru: I love animals.

Yanlış: I am loving animals

 

Doğru: They need help.

Yanlış: They are needing help.

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE İLE KULLANILINCA ANLAMI DEĞİŞEN FİİLLER

 

 

 

See: görmek, bakmak

-I see her

(Onu görürüm. / Şu an kendi gözleriyle onu gördüğünü belirtiyor)

 

-I am seeing her.

(Onunla görüşüyoruz. / Onunla belirli aralıklarda buluştuğunu ifade ediyor)

 

Think: düşünmek

-I think this house is very beautiful.

(Bence bu ev çok güzel. / Kendi fikrini beyan ediyor)

 

-I am thinking about the answer.

(Cevabı düşünüyorum. / Şu anda cevabı düşündüğünü belirtiyor)

 

Look: bakmak

You look very happy.

(Çok mutlu görünüyorsun)

 

I am looking out of the window.

(Pencereden dışarı bakıyorum)

 

Smell: kokmak

The flower smells good.

(Çiçek güzel kokuyor.)

 

I am smelling the flowers now.

(Şu an çiçekleri kokluyorum)

 

ÖRNEK DİYALOG

 

 

A: Hello! What are you doing?

(Merhaba! Ne yapıyorsun?)

 

B: Hi, I am watching television right now. What about you?

(Merhaba, şu an televizyon izliyorum. Peki ya sen?)

 

A: I am doing my homework. 

(Ödevimi yapıyorum)

 

B: Do you want to go out after you finish your homework? 

(Ödevini bitirdikten sonra dışarı çıkmak ister misin?)

 

A: Okay. What will we do?

(Olur, ne yapacağız?)

 

B: We are planning to eat something. John is also coming. 

(Bir şeyler yemeyi planlıyoruz. John da geliyor)

 

A: That’s great. See you! 

(Harika. Görüşürüz!)

 

 

ALIŞTIRMALAR

 

Aşağıdaki fiilleri present continuous tense’e göre çekimleyiniz.

 

1-I _______ my clothes. (to change)

 

2-My uncle ______ a song now. (to sing)

 

3-They ____ basketball at the moment. (to play)

 

4-We ______ TV. (to watch)

 

5-Jane and Mike _____ to Canada tomorrow. (to fly)

 

6-____ you _____ a chocolate cake? (to make)

 

7-____ the baby ____ now? (to cry)

 

8-I _____ now. (not to run)

 

9-We _______ a game. (not to play)

 

10-She _______ dinner at the moment. (to eat)

 

CEVAPLAR:

1-am changing

2-is singing

3-are playing

4-are watching

5-are flying

6-are/making

7-is/crying

8-am not running

9-aren’t playing

10-is eating

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present Continuous Tense testi için buraya tıklayın