Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı


FORM OF PRESENT PERFECT CONTINUOUS (YAPISI):

 

Present Perfect Continuous Tense’in mantığı Present Perfect Tense ile aynıdır. Her ikisi de yakın geçmişte yapılmış olan ve etkilerini şimdiki zamanda da devam ettiren eylemler için kullanılır. 

 

Örneğin:

I have been cleaning my room. (Odamı temizlemekteydim)

 

   Present Perfect Continuous Tense, eylemin belirli bir zamandır devam ettiğini vurgulamak içindir.

 

Present Perfect Tense: It has rained. (Yağmur yağdı)

Present Perfect Continuous Tense: It has been raining (Yağmur yağıyordu. Buraya yağmurun belirli bir süre boyunca yağdığı vurgulanmıştır)

 

Present perfect continuous ile I, you, we, they ile have; he, she, it ile has yardımcı fiilleri kullanılır.

Fiilden önce been gelir.  Fiil –ing takısı alır.

 

OLUMLU

Subject + have/has + been + V-ing

 

 

I’ve been living in Holland for ten years.

(On yıldır Hollanda’da yaşamaktayım)

 

My parents have been digging the garden since 6 o’clock.

(Anne babam 6’dan beri bahçeyi çapalıyor)

 

You must be very tired. You’ve been working all day.

(Çok yorgun olmalısın. Tüm gün çalışmaktasın)

 

This man has been waiting at the bus stop for hours.

(Bu adam saatlerdir durakta beklemekte)

 

It’s been raining for days.

(Günlerdir yağmur yağıyor)

 

I have been talking to my friend.

(Arkadaşımla konuşuyordum)

 

She has been reading this book for two hours.

(İki saattir bu kitabı okumakta)

 

My father has been smoking for years.

(Babam yıllardır sigara içiyor)

 

The baby has been crying for hours.

(Bebek saatlerdir ağlıyor)

 

OLUMSUZ

Subject + have/has + not + been + V-ing

 

 

I haven’t been feeling well lately.

(Son zamanlarda iyi hissetmiyorum)

 

Sue hasn’t been working carefully since her husband left her.

(Kocası onu bıraktıktan beri Sue dikkatli çalışmıyor)

 

They haven’t been living here for a long time.

(Burada uzun zamandır yaşamıyorlar)

 

I haven’t been playing football recently.

(Son zamanlarda futbol oynamıyorum)

 

The students haven’t been studying for a long time.

(Öğrenciler uzun zamandır ders çalışmıyor)

 

He hasn’t been sleeping for two days.

(İki gündür uyumuyordu)

 

My parents haven’t been watching TV for days.

(Ebeveynlerim günlerdir televizyon izlemiyor)

 

Arzu hasn’t been listening to music for two days.

(Arzu iki gündür müzik dinlemiyordu)

 

SORU

 have/has + subject + been + V-ing

 

 

A: Have you been living here for a long time? B: Yes, I have. /  No, I haven’t.

(Uzun süredir burada mı yaşıyorsun?)

 

A: How long have you been studying English?

(Ne kadar süredir İngilizce çalışıyorsun?)

B: We’ve been studying English for ten years.

(On yıldır İngilizce çalışıyorum)

 

A: How long has your father been working in his company?

(Baban şirketinde ne kadar süredir çalışmakta?)

B: He’s been working in his company since 2009.

(O 2009’dan beri şirketinde çalışıyor)

 

What have you been doing for the past hour?

(Geçen saat boyunca ne yapmaktaydın?)

B: I’ve been listening to some music.

  (Müzik dinlemekteydim)

 

Have they been playing outside for an hour?

(Onlar bir saattir dışarıda mı oynuyorlar?)

 

Have you been reading the same book for a month?

(Sen bir aydır aynı kitabı mı okuyorsun?)

 

 

USE OF PRESENT PERFECT CONTINUOUS (KULLANIM):

 

  1. Geçmişte başlayıp şimdiye kadar süren eylemler. Genellikle ne kadar sürmekte olduğunu ifade ederiz:

 

He has been waiting here for two hours. He is so angry.

(İki saattir burada beklemekte. Çok kızgın)

 

I have been studying English since 2003.

(2003’ten beri İngilizce çalışıyorum)

 

They’ve been repairing the bridge for weeks, but they haven’t finished yet.

(Haftalardır köprüyü tamir etmekteler ama henüz bitirmediler)

 

How long have you been reading this book?

(Ne kadar süredir bu kitabı okuyorsun?)

 

How long has he been talking on the phone?

(Ne kadar zamandır telefonda konuşmakta?)

 

Nancy has been studying hard lately.

(Nancy son zamanlarda sıkı çalışmakta)

 

I have been working here since 2005.

(2005’ten beri burada çalışmaktayım)

 

They have been speaking for an hour.

(Bir saattir konuşuyorlar)

 

My brother has been sleeping for five hours.

(Kardeşim beş saattir uyuyor)

 

  1. Yakın geçmişe veya şimdiye kadar süren eylemler. Şimdiki zamandaki etkisinden bahsederken kullanılır:

 

Sue is tired. She has been washing the dishes.

(Sue yorgun. Bulaşıkları yıkamaktaydı)

 

The ground is white.  Has it been snowing?

(Yer beyaz. Kar mı yağmaktaydı?)

 

Sorry, I smell bad. I’ve been cooking.

(Özür dilerim, kötü kokuyorum. Yemek yapmaktaydım)

 

I didn’t hear you. I have been listening to music.

(Seni duymadım. Müzik dinliyordum)

 

She is very tired. She has been walking for two hours.

(Çok yorgun. İki saattir yürüyordu)

 

PRESENT PERFECT CONTINUOUS ZAMAN KELİMELERİ:

 

for, since;  all day, all morning, all afternoon, lately, recently, How long? Since when?

 

For + a time period (bir zaman uzunluğu for ile belirtilir):

 

We’ve been discussing the topic for the last ten hours.

(Konuyu son on saattir tartışmaktayız)

 

It has been raining for days.

(Günlerdir yağmur yağmakta)

 

She’s been drinking herbal tea for a few weeks.

(Birkaç haftadır bitki çayı içmekte)

 

I have been cooking for an hour.

(Bir saattir yemek yapıyordum)

 

He has been waiting for me for two hours.

(İki saattir beni bekliyordu)

 

since + starting point (bir eylemin ne zaman başladığı since ile belirtilir)

 

Sue’s been working there since she was 23.

(Sue 23 yaşından beri orada çalışmakta)

 

You’ve been watching TV since the morning.

(Sabahtan beri TV seyretmektesiniz)

 

I’ve been living in this house since 1999.

(1999’dan beri bu evde yaşamaktayım)

 

They have been studying since 2 o’clock.

(Saat 2’den beri çalışıyorlar)

 

He has been writing stories since 2003.

(2003’ten beri hikayeler yazıyor)

 

How long :  Bir eylemin ne kadar süredir yapılmakta olduğu how long ile sorulur:

 

How long have you been waiting here?

(Burada ne kadar süredir beklemektesin?)

 

How long have they been watching TV?

(Ne zamandır televizyon izliyorlar?)

 

How long have you been living in Izmir?

(Ne kadar süredir İzmir’de yaşıyorsun?)

 

How long has he been studying English?

(Ne kadar süredir İngilizce çalışıyor?)

 

How long have they been attending this course?

(Ne kadar süredir bu kursa katılmaktalar?)

 

ALIŞTIRMALAR

 

1-He _____ (to play) guitar for ten years.

 

2-I ______ (to wait) for you for an hour.

 

3-____ you _____ (to cook) since morning?

 

4-They _____ (to live) here for a long time.

 

5-Jack _____ (to use) this programme since 2005.

 

6-I ______ (to wash) the dishes.

 

7-She _____ (to read) this book for a while.

 

8-It _____ (to snow) for two days.

 

9-Kids _____ (to listen) to music since this afternoon.

 

10-My father _____ (not to sleep) for three days.

 

Answers:

1-has been playing / 2-have been waiting / 3-have-been cooking / 4-have been living / 5-has been using / 6-have been washing / 7-has been reading / 8-has been snowing / 9-have been listening / 10-hasn’t been sleeping

 

 

 

Present Perfect Continuous Tense yapısı için buraya tıklayın

Present Perfect Continuous Tense boşluk doldurma alıştırması için buraya tıklayın

Present Perfect Continuous Tense testi için buraya tıklayın