Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı


had + been + V-ing

 

FORM OF PAST PERFECT CONTINUOUS (YAPISI):

 

Past perfect continuous tense, geçmişte yapılmaya başlanmış olan bir eylemin, yine geçmişte yapılmış olan bir başka eyleme kadar devam ettiğini bildirir. Mantığı Present Perfect Continuous ile aynıdır fakat bahsedilen eylemler geçmişte başlayıp geçmişte sona ermiştir. 

 

Örneğin:

She had been living in Paris for ten years before she moved.

(Taşınmadan önce on yıldır Paris’te yaşamaktaydı)

 

  • yardımcı fiil olarak tüm öznelerle had kullanılır.  Fiilden önce been gelir. Fiil –ing takısı alır.

 

OLUMLU: Subject + had + been + V-ing

 

 

We had been working hard by the time we saved enough money.

(Yeterli para biriktirinceye kadar sıkı çalışmaktaydık)

 

She had been waiting at the bus stop for two hours when the bus finally came.

(Otobüs sonunda geldiğinde iki saattir durakta beklemekteydi)

 

I had been playing football when my dad called me.

(Babam beni çağırdığında futbol oynamaktaydım)

 

He was very tired because he had been running for two hours.

(Çok yorgundu çünkü iki saattir koşmaktaydı)

 

They had been watching television for an hour when the bell rang.

(Kapı çaldığında bir saattir televizyon izlemekteydiler)

 

The baby had been crying for two hours.

(Bebek iki saattir ağlıyordu)

 

We had been searching for an answer all day.

(Bütün gün bir cevap arıyorduk)

 

I was tired because I had been playing football.

(Yorgundum çünkü futbol oynuyordum)

 

Jack had been working at this company since 2010.

(Jack 2010’dan beri bu şirkette çalışıyordu)

 

 

NOT: “had been” yapısı ” ‘d been ” olarak kısaltılabilir. 

Örnek: 

They‘d been watching

He‘d been running

 

OLUMSUZ: Subject + had not + been +  V-ing

 

 

She went to the doctor as she hadn’t been feeling well for a long time.

(O doktora gitti çünkü uzun zamandır iyi hissetmiyordu)

 

I couldn’t answer the teacher. I hadn’t been listening.

(Öğretmeni cevaplayamadım. Dinlemiyordum)

 

She hadn’t been trying to learn Spanish before failed in the exam.

(Sınavda başarısız olmadan önce İspanyolca öğrenmeye çalışmıyordu)

 

It hadn’t been snowing since last winter.

(Geçen kıştan beri kar yağmıyordu)

 

I fell asleep. I hadn’t been sleeping for two days.

(Uyuyakaldım. İki gündür uyumuyordum) 

 

We hadn’t been talking to each other since yesterday.

(Dünden beri birbirimizle konuşmuyorduk)

 

They hadn’t been watching television for a month.

(Bir aydır televizyon izlemiyorlardı)

 

She failed because she hadn’t been working hard.

(Başarısız oldu çünkü sıkı çalışmıyordu)

 

 

SORU: had + subject +  been + V-ing

 

 

Had you been waiting long when she arrived?

(O geldiğinde uzun zamandır bekliyor muydun?)

 

Had she been working hard by the time she saved money?

(Para biriktirene kadar sıkı çalışıyor muydu?)

 

Had he been using her phone for two years when it was out of order?

(Telefonu bozulduğunda onu iki senedir kullanıyor muydu?)

 

Had they been playing video games for three hours?

(Üç saattir oyun mu oynuyorlardı?)

 

Had you been following me for an hour?

(Bir saattir beni takip mi ediyordun?)

 

Had she been cleaning the house when you arrived?

(Sen gittiğinde o evi mi temizliyordu?)

 

Had they been looking for it all day?

(Tüm gün bunu mu arıyorlardı?)

 

Had you been cooking since morning?

(Sabahtan beri yemek mi yapıyordun?)

 

USE OF PAST PERCEFT CONTINUOUS (KULLANIM):

  1. Geçmiş bir zamana kadar devam eden eylem. Sıklıkla “for two hours, all day” gibi süreç bildiren kelimelerle kullanılır:

 

They’d been working for ten years by the time the company went bankrupt.

(Şirket iflas ettiğinde on yıldır çalışmaydılar)

 

I had been reading a book all evening when she came.

(O geldiğinde tüm akşam kitap okumaktaydım)

 

She had been cleaning the house all day.

(Tüm gün evi temizlemekteydi)

 

  I had been playing football for ten years when my leg was broken.

(Ayağım kırıldığında 10 yıldır futbol oynuyordum)

 

He had been brushing his teeth when I came in.

(İçeriye girdiğimde dişlerini fırçalıyordu)

 

 

  1. Geçmişte etkisi olan ve bir süre devam eden eylemler:

 

Tom was very tired when he went home yesterday evening. He had been riding a bike all day yesterday.

(Tom dün akşam eve geldiğinde çok yorgundu. Dün tüm gün bisiklet binmekteydi)

 

She was very tired. She had been playing tennis all yesterday afternoon.

(O çok yorgundu. Dün tüm öğleden sonra tennis oynamaktaydı)

 

My eyes were red. I’d been chopping onions.

(Gözlerin kırmızı idi. Soğan doğramaktaydım)

 

Streets were wet because it had been raining all day.

(Sokaklar ıslaktı çünkü tüm gün yağmur yağıyordu)

 

I had been working hard so I got a promotion.

(Çok çalışıyordum bu yüzden terfi aldım)

 

 

PAST PERCEFT CONTINUOUS TIME WORDS (ZAMAN KELİMELERİ):

 

since, for, all evening yesterday, by, by the time

 

They had been  working on the road for a long time by the time it was opened.

(Açıldığında, uzun zamandır yolda çalışmaktalardı)

 

She’d been sunbathing all yesterday afternoon when he got sunburnt.

(Güneş yanığı olduğunda dün tüm öğleden sonra güneşlenmekteydi)

 

She had been lying on the beach by the dinner.

(Yemeğe kadar kumsalda yatmaktaydı)

 

I had been thinking on the project  all evening yesterday.

(Dün tüm akşam proje üzerinde düşünmekteydim)

 

He had been talking on the phone by the time his father arrived.

(Babası gelene kadar telefonla konuşuyordu)

 

ÖRNEK CÜMLELER

 

Olumlu Olumsuz Soru
He had been playing basketball for an hour.

(Bir saattir basketbol oynuyordu)

You hadn’t been sleeping when I saw you.

(Seni gördüğümde uyumuyordun)

Had you been waiting for someone else?

(Başka birini mi bekliyordun?)

They had been trying to learn English. (İngilizce öğrenmeye çalışıyorlardı) She hadn’t been studying for two hours. (İki saattir çalışmıyordu) Had he been playing basketball for an hour? (Bir saattir basketbol mu oynuyordu?)
She had been studying Biology when her mother called her. (Annesi onu çağırdığında biyoloji çalışıyordu) They hadn’t been waiting for us. (Bizi beklemiyorlardı) Had you been watching TV when I called you? (Seni aradığımda televizyon mu izliyordun?)
When I started working, I had been living in Istanbul for five years. (Çalışmaya başladığımda beş yıldır İstanbul’da yaşıyordum) We hadn’t been working all day. (Gün boyu çalışmıyorduk) Had she been studying when the guests arrived? (Misafirler geldiğinde o ders mi çalışıyordu?)
I had been playing computer for two hours. (İki saattir bilgisayar oynuyordum) I hadn’t been talking to him for a long time. (Uzun zamandır onunla konuşmuyordum) Had they been talking on the phone for an hour? (Bir saattir telefonla mı konuşuyorlardı?)

 

ALIŞTIRMALAR

 

Aşağıdaki fiilleri Present Perfect Continuous’a göre çekimleyiniz.

1- to serve – I _____

2- to sing – You _____

3- to look – We ______

4- to plan – He _____

5- to rain- It ______

 

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

 

6- They _______ (to expand) the company since 2010.

 

7-The baby ______ (to cry) for an hour when her mother finally came.

 

8- We _______ (to search) it on the internet by the time my sister helped us.

 

9- They ______ (to play) handball for two hours when I called them.

 

10- She is very happy because she promoted. She _______ (to wait) for it.

 

Answers:

1- had been serving / 2-had been singing / 3-had been looking / 4- had been planning / 5- had been raining / 6- had been expanding / 7-had been crying / 8- had been searching / 9- had been playing / 10- had been waiting

 

 

Past Perfect Continuous Tense yapısı 

Past Perfect Continuous Tense Testi