Past Continuous/Progressive Tense Konu Anlatımı


FORM OF PAST CONTINIOUS TENSE (PAST CONTINOUS TENSE YAPISI)

Past continuous tense’de I, he, she, it ile was; you, we, they ile were yardımcı fiilleri kullanılır ve fiil –ing eki alır.

Fiillere -ing takısı getirilirken dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Sonu -e ile biten fiilerde sondaki -e harfi düşer.

come – coming

drive – driving

ride- riding

dive – diving

write – writing

solve – solving

have – having

SONDAKİ –e HARFİNDEN ÖNCE ÜNLÜ BİR HARF VARSA –e HARFİ DÜŞMEZ:

see – seeing

canoe – canoeing

 

 •           Son üç harfi ünsüz – ünlü – ünsüz harf şeklinde biten fiillerde sondaki ünsüz harf tekrarlanır:

run – running

jog – jogging

travel – travelling

get – getting

trek – trekking

swim – swimming

 

BU KURAL SON HARFİ X, Y VE W OLAN FİİLLER İÇİN GEÇERSİZDİR:

play – playing

pay – paying

say – saying

stay – staying

fix – fixing

sew – sewing

 

 

USE OF PAST CONTINUOUS TENSE (PAST CONTINUOUS TENSE KULLANIMI):

1- geçmiş bir zamanda devam eden eylemleri ifade ederken kullanılırlar. 

We were watching TV at 9 o’clock last night.

(Dün gece 9’da televizyon seyrediyorduk)

Suzan was sleeping when I came home.

(Ben eve geldiğimde Suzan uyuyordu)

What were you doing this time yesterday?

(Dün bu zamanda ne yapıyordunuz?)

We were having picnic in the forest this time yesterday.

(Dün bu zamanda ormanda piknik yapıyorduk)

Were they arguing about it?

(Onun hakkında mı tartışıyorlardı?)

She was cooking meat

(O et pişiriyordu)

2- Bir hikayede arka planda devam eden eylemler:

It was raining outside. Everybody was sitting in the room. Suddenly, the door opened and a man entered.

(Dışarıda yağmur yağıyordu. Herkes odada oturuyordu.Birden kapı açıldı ve bir adam girdi)

The kid was sleeping and then he heard a woman screaming.

(Çocuk uyuyordu ve sonra bir kadının çığlık attığını duydu.)

My parents were reading their newspapers in the backyard, my sister was doing her homeworks in her bedroom. A weird woman knocked the door.

(Annemle babam arka bahçede gazetelerini okuyorlardı, kardeşim odasında ödevlerini yapıyordu. Tuhaf bir kadın kapıyı tıklattı.)

I was walking on the pavement, I looked behind and saw that the police were chasing a man in a black mask.

(Kaldırımda yürüyordum, arkama baktım ve polislerin siyah maskeli bir adamı kovaladığını gördüm.)

 

PAST CONTINUOUS TENSE OLUMLU CÜMLE FORMÜLÜ: Subject (özne) + was/were + V-ing (Fiilin -ing takısı almış hali)

 

Örnek cümleler:

I was giving a concert this time yesterday.

(Dün bu zamanda bir konser veriyordum)

It was snowing at that moment.

(O sırada kar yağıyordu)

Selma was washing her hair when the phone rang.

(Selma, telefon çaldığında saçını yıkıyordu)

The neighbours were having coffee at 8 o’clock yesterday evening.

(Komşular dün akşam 8’de kahve içiyorlardı)

We were talking to each other when the teacher entered the classroom.

(Öğretmen sınıfa girdiğinde birbirimizle konuşuyorduk)

I was playing the guitar when he came.

(O geldiğinde ben gitar çalıyordum.)

Riley was sleeping while it was raining.

(Yağmur yağarken Riley uyuyordu.)

Karen and her friends were watching a movie when I came home.

(Eve geldiğimde Karen ve arkadaşları bir film izliyorlardı.)

You were listening to music while I was explaning the incident.

(Ben olayı açıklarken sen müzik dinliyordun)

He was swimming when the earthquake happened.

(Deprem olduğunda o yüzüyordu.)

 

PAST CONTINUOUS TENSE OLUMSUZ CÜMLE FORMÜLÜ: Subject (özne) + was/were + not + V-ing (Fiilin -ing takılı hali)

 

Örnek cümleler:

I wasn’t listening to you at that time.

(O sırada seni dinlemiyordum)

They weren’t sleeping when the taxi arrived.

(Taksi geldiğinde uyumuyorlardı)

Merve wasn’t watching TV so she turned it off.

(Merve TV seyretmiyordu bu yüzden onu kapattı)

It wasn’t raining yesterday evening.

(Dün akşam yağmur yağmıyordu)

The children weren’t playing with the dog then.

(Çocuklar o zaman köpekle oynamıyorlardı)

Oliver wasn’t listening to his teacher when the teacher asked him a question.

(Öğretmen ona bir soru sorduğunda Oliver öğretmenini dinlemiyordu.)

We weren’t driving carelessly when the accident occured.

(Kaza olduğunda arabayı dikkatsizce kullanmıyorduk.)

Greg wasn’t wearing a tie at work yesterday.

(Greg dün iş yerinde kravat takmıyordu.)

You weren’t wearing your glasses while you were reading that book.

(O kitabı okurken gözlüklerini takmıyordun.)

 

PAST CONTINUOUS TENSE SORU CÜMLESİ FORMÜLÜ

1. (SORU KELİMESİ VARSA): SORU KELİMESİ+ was/were + Subject(Özne) + V-ing (Fiilin -ing takısı almış hali)

2. (SORU KELİMESİ YOKSA): was/were + Subject(Özne) + V-ing (Fiilin -ing takısı almış hali)

Örnek cümleler:

A: Were you playing football when it started to rain? B: Yes, I was. / No, I wasn’t.

(Yağmur başladığında futbol oynuyor muydun?)

A: Were they watching the film then? B: Yes, they were. / No, they weren’t.

(O zaman filmi izliyorlar mıydı?)

A: Was your father working at the office? B: Yes, he was. /No, he wasn’t.

(Baban  ofiste çalışıyor muydu?)

What were you doing at 8 o’clock? I was doing yoga.

(8’de ne yapıyordun? Yoga yapıyordum)

Where were they going when I saw them? They were going to the shopping centre.

(Onları gördüğümde nereye gidiyorlardı? Alışveriş merkezine gidiyorlardı)

What was she drinking at the cafe? She was drinking tea.

(Kafede ne içiyordu? Çay içiyordu)

What were you doing when I called you? We were listening to the singer.

(Sizi aradığımda ne yapıyordunuz? Şarkıcıyı dinliyorduk)

 

Why were you hiding there? Because I was afraid.

(Neden orada saklanıyordun? Çünkü korkmuştum)

Was he listening to you?

(Seni dinliyor muydu?)

Was she getting dressed two hours ago?

(İki saat önce giyiniyor muydu?)

 

PAST CONTINOUS TENSE TIME EXPRESSIONS (PAST CONTINUOUS TENSE ZAMAN İFADELERİ):

at that time                                  o anda

then                                               o zaman

at the time                                   o an

this time yesterday                    dün bu vakitler

two days ago                                iki gün önce

all night                                        tüm gece

all day                                           tüm gün

at 6 o’clock                                  saat 6’da

yesterday                                    dün

from 3 to 5 yesterday               dün 3’ten 5’e kadar

while                                            -iken

as                                                  -iken

just as                                          -iken

 

Örnek cümleler:                

The baby was crying all night. (Bebek tüm gece ağlıyordu.)

I was having dinner at 7 o’clock. (Saat 7’de ben yemek yiyordum.)

As they were driving to the airport, they hit a dog. (Hava alanına arabayla giderken bir köpeğe çarptılar.)

While they were driving to the airport, they hit a dog. (Hava alanına arabayla giderken bir köpeğe çarptılar.)

This time yesterday, I was having fun with my friends, but now I am watching TV with my family. (Dün bu vakitlerde arkadaşlarımla eğleniyordum, ama şimdi ailemle TV izliyorum.)

My mother burned 50 dollars accidentally, at that time I was delving into her purse. (Annem yanlışlıkla 50 dolar yaktı, o sırada ben de onun cüzdanını karıştırıyordum.)

I didn’t see the murder, I was playing tennis then. (Cinayeti görmedim, o sırada tenis oynuyordum.)

They were flying to Amsterdam three days ago, they weren’t here. (Onlar üç gün önce Amsterdam’a uçuyorlardı, burada değillerdi.)

 

Past Continuous Tense with When / While (When ve While ile Past Continuous Tense)

 

When + past simple, past continuous

When -dığında, -dığı zaman anlamlarına gelir, when’den sonra Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) kullanıldığında, geçmişte ………. olduğunda anlamını verir, when + simple past tense, past continuous tense yapısındaki cümleler, geçmişte bir eylem gerçekleştiği sırada, daha önceden başlamış başka bir eylemden (past continuous tense) söz edilmektedir, örneğin “sen beni aradığında ben uyuyordum” cümlesinde, uyuma eylemi, arama eyleminden daha önce başlamıştır ve devam etmekte olan bir eylemdir: When you called me, I was sleeping.

When’li cümle illa ki en başta olacak diye bir kural yoktur, Cümle Past Continuous Tense ile de başlayabilir, yani yukarıdaki formül şu şekilde de olabilir:

Past Continuous Tense + when + Simple Past Tense

 

Örnek cümleler:

We were having dinner when my father came.

(Babam geldiğinde akşam yemeği yiyorduk)

When I went out last night, it was raining outside. So I got wet.

(Dün dışarı çıktığımda, yağmur yağıyordu. Bu yüzden ıslandım)

When I opened my eyes, everybody was looking at me.

(Gözlerimi açtığımda herkes bana bakıyordu)

He was working at a cafe when I met John.

(John’la tanışdığımda o bir kafede çalışıyordu)

When it started to rain, we were having picnic.

(Yağmur yağmaya başladığında, biz piknik yapıyorduk.)

We were having picnic when it started to rain.

(Yağmur yağmaya başladığında, biz piknik yapıyorduk.)

When she saw him, he was fisting the walls.

(Onu gördüğünde, o duvarları yumrukluyordu.)

When the light turned to red, Alex was driving so fast.

(Işık kırmızıya döndüğünde Alex arabayı çok hızlı sürüyordu.)

Fiona was taking a shower when the earthquake happened.

(Deprem olduğunda Fiona duş alıyordu.)

 

While + Past Continuous Tense, Simple Past Tense

Simple Past Tense + while + Past Continuous Tense

“While” – iken anlamına gelir ve kendisinden sonra Past Continuous Tense kullanıldığında, ……. yaparken/olurken anlamını verir. Geçmişte süreklilik arz eden bir eylemin, başka bir eylem tarafından bölündüğünü ifade ederken while + past continuous tense, simple past tense ya da simple past tense + while + past continuous tense yapılarında cümle kullanılır. Past Continuous Tense cümlesi, Simple Past Tense cümlesinden daha önce başlamıştır, ve Past Continuous’un ifade ettiği eylem gerçekleşirken, başka bir eylem (Simple Past Tense) gerçekleşmiştir. Örneğin; Ben uyurken sen beni aradın cümlesinde, uyuma eylemi arama eyleminden önce başlamıştır ve devam eden bir eylemdir, uyuma eylemi, arama eylemi ile bölünmüştür: While I was sleeping, you called me.

 

Örnek Cümleler:

While we were walking in the park, it started to rain.

(Parkta yürüyorken yağmur başladı)

John broke his leg while he was playing football .

(Futbol oynarken John bacağını kırdı)

John saw a kangaroo while he was driving to work.

(John işe araba sürerek giderken bir kanguru gördü)

While they were drinking water, they started to cough.

(Su içerken öksürmeye başladılar.)

They started to cough while they were drinking water.

(Su içerken öksürmeye başladılar.)

While Jay was watching a documentary, a bird flew into the house through the window.

(Jay belgesel izlerken bir kuş pencereden içeri eve girdi)

We found 100 dollars while we were waiting for the bus.

(Otobüsü beklerken 100 dolar bulduk.)

Past continuous’un önünde while gibi  as / just as kullanılabilir. Just as vurgulama sağlar. When Past continuous önünde when kullanılabilir fakat while daha yaygındır:

 

As I was watching TV, the door suddenly opened and a cat came in.

(Ben TV seyrederken birden kapı açıldı ve içeri bir kedi girdi)

She fell down just as she was crossing the street.

(Tam caddeyi geçerken yere düştü)

 

While /As + Past Continuous Tense, Past Continuous Tense

Past Continuous Tense + While/As + Past Continuous Tense

Bu yapı, geçmişte aynı anda gerçekleşen paralel eylemleri ifade ederken kullanılır.

While/As + Past Continuous Tense, Past Continuous Tense yapısında kurulmuş olan bir cümle, aynı anda yapılan işlerden bahsederken kullanılır, örneğin; Babam yemek yaparken ben TV izliyordum cümlesinde, yemek yapma ve TV izleme eylemleri aynı anda yapılmaktadır: While my father was cooking, I was watching TV. I was watching TV, while my father was cooking.

 

Örnek cümleler:

While the children were watching TV, their mum was reading a book.

(Çocuklar televizyon seyrederken anneleri kitap okuyordu)

While Sue was cleaning the attic, Sally was cleaning the kitchen.

(Sue çatı katını temizlerken Sally mutfağı temizliyordu)

While it was raining, we were watching a horror movie.

(Yağmur yağarken biz korku filmi izliyorduk.)

We were watching a horror movie, while it was raining.

(Yağmur yağarken biz korku filmi izliyorduk.)

As she was cleaning her room, I was cleaning my own room.

(O, odasını temizlerken ben kendi odamı temizliyordum.)

I was cleaning my own room as she was cleaning her room.

(O, odasını temizlerken ben kendi odamı temizliyordum.)

George was studying for his exam, while I was reading a book.

(Ben kitap okurken George sınavına çalışıyordu.)

George was studying for his exam, as I was reading a book.

(Ben kitap okurken George sınavına çalışıyordu.)

Leo and Jim were playing scrabble, while I was watching TV.

(Ben TV izlerken Leo ve Jim scrabble oynuyorlardı.)

 

PAST CONTINUOUS TENSE 10 OLUMLU, 10 OLUMSUZ, 10 SORU CÜMLESİ

Affirmative (Olumlu) Negative (Olumsuz) Question (Soru)
I was cleaning the garden when he saw me. (O beni gördüğünde ben bahçeyi temizliyordum.) He wasn’t listening to you while you were talking (Sen konuşurken o seni dinlemiyordu) + Where were they going when Sue called them? (Sue onları aradığında onlar nereye gidiyordu?)

– They were going to the library. (Kütüphaneye gidiyorlardı.)

When our teacher came in, we were playing football in the classroom. (Öğretmenimiz içeri girdiğinde biz sınıfta futbol oynuyorduk) The students weren’t actually listening to the professor, the topic was really boring. (Öğrenciler aslında profesörü dinlemiyorlardı, konu gerçekten çok sıkıcıydı) Was she chatting with her friend when you saw her? (Onu gördüğünde arkadaşıyla mı konuşuyordu?)
Just as I was biting my nails, my finger started to bleed (Tam tırnaklarımı yerken parmağım kanamaya başladıI I wasn’t working this time yesterday (Dün bu vakitlerde çalışmıyordum) + Who were you talking to when she saw you? (O seni gördüğünde kiminle konuşuyordun?)

– I was talking to nobody. (Kimseyle konuşmuyordum.)

While Hannah was tidying up her room, James was taking the garbage out. (Hannah odasını toplarken James çöpü dışarı çıkarıyordu.) I wasn’t reading the book carefully. (Kitabı dikkatlice okumuyordum.) Were you taking photos of the accident when they interrupted you? (Seni rahatsız ettiklerinde fotoğraf mı çekiyordun?)
Kate was hiding behind a tree when Oliver saw her. (Oliver onu gördüğünde Kate bir ağacın arkasına saklanıyordu.) Cindy wasn’t washing the dishes at 8 o’clock. She wasn’t even at home. (Cindy saat 8’de bulaşıkları yıkamıyordu. Evde bile değildi.) Was Paul running fast when he fell down? (Paul düştüğünde hızlı mı koşuyordu?)
Eric was jogging when he noticed the dead body. (Cesedi fark ettiğinde Eric koşuyordu.) We weren’t speaking during the lesson. (Ders esnasında konuşmuyorduk) + Why were they laughing? (Onlar neden gülüyorlardı?)

– Because you seemed really silly. (Çünkü sen çok şapşal görünmüştün.)

Frank was watering the flowers this time yesterday. (Dün bu vakitlerde Frank çiçekleri suluyordu.) Ian wasn’t driving when he called you. (Seni aradığında Ian araba kullanmıyordu.) Was the cat sleeping when you left home? (Evden çıktığında kedi uyuyor muydu?)
William and Edward were fighting when the police came. (Polisler geldiğinde William ve Edward kavga ediyorlardı) They weren’t listening to each other while they were arguing. (Tartışırlarken birbirlerini dinlemiyorlardı.) Were they playing basketball while it was raining? (Yağmur yağarken onlar basketbol mu oynuyorlardı?)
My mother and I were cleaning the livingroom while my father and my sister were cleaning the kitchen. (Babam ve kardeşim mutfağı temizlerken ben ve annem oturma odasını temizliyorduk) When it started to hail, we were walking on the street. (Dolu yağmaya başladığında biz sokakta yürüyorduk.) + How were you communicating? (Nasıl iletişim kuruyordunuz?)

– Via Skype. (Skype’la)

We were baking a cake as she was cooking. (O yemek yaparken biz kek yapıyorduk) They weren’t seriously discussing that topic. (O konuyu ciddi bir şekilde tartışmıyorlardı.) Were they talking about politics? (Politikadan konuşuyorlar mıydı?)

 

PAST CONTINUOUS TENSE TRUE/FALSE EXERCISES (PAST CONTINUOUS TENSE DOĞRU/YANLIŞ ALIŞTIRMALARI)

Aşağıdaki cümleler dil bilgisi açısından doğru ise “true”, yanlış ise “false” seçeneğini işaretleyiniz.

 1. He was slicing the onions, while I was cubing the tomatoes.                        TRUE / FALSE
 2. When I left home, she was sleeping.                                                                  TRUE / FALSE
 3. While he came home, I was seeing him.                                                            TRUE / FALSE
 4. As Finn was riding a bike, he fell down.                                                              TRUE / FALSE
 5. Trent was loving his girlfriend when she was cheating on him                      TRUE / FALSE
 6. What were you thinking when you did this?                                                     TRUE / FALSE
 7. Was he telling the truth?                                                                                      TRUE / FALSE

 

 

PAST CONTINUOUS TENSE TRUE/FALSE EXERCISES ANSWER KEY (PAST CONTINUOUS TENSE DOĞRU/YANLIŞ ALIŞTIRMALARI CEVAP ANAHTARI)

1 TRUE

2 TRUE

3 FALSE

4 TRUE

5 FALSE

6 TRUE

7 TRUE

 

 

PAST CONTINOUS TENSE MULTIPLE CHOICE TEST EXERCISES (PAST CONTINUOUS TENSE ÇOKTAN SEÇMELİ TEST ALIŞTIRMALARI)

 1. Jacob ………………… , when he ………….. a dead rat.

A) was jogging / saw

B) jogged / was seeing

C) was jogging / was seeing

D) were jogging / saw

 

 1. ……………… Jane was cutting the fabric, I ……………..to find a needle.

A) When / was tried

B) While / trying

C) While / was trying

D) When / trying

 

 1. Phillip was running fast, …………… he …………….. the sign

A) while / seeing

B) when / saw

C) as / were seeing

D) while / were saw

 

 1. Karen broke her arm, ……………. she ……………………… volleyball

A) when / playing

B) when / were playing

C) as / playing

D) while / was playing

 

 1. Vernon lost his keys, ……………….. he was ………………….

A) while / was travelling

B) while / travelling

C) when / travelled

D) as / travelled

 

 1. ……………. it was snowing, I was ……………………. hot chocolate

A) While / drinking

B) When / drank

C) As / drunk

D) While / were drinking

 

 1. They didn’t pay attention to you, ……………. you …………………… explaining Past Continuous Tense.

A) When / was

B) While / were

C) As / are

D) While / are

 

 

PAST CONTINUOUS TENSE MULTIPLE CHOISE TEST EXERCISES ANSWER KEY (PAST CONTINUOUS TENSE ÇOKTAN SEÇMELİ TEST ALIŞTIRMALARI CEVAP ANAHTARI)

1 A

2 C

3 B

4 D

5 B

6 A

7 B

 

 

PAST CONTINUOUS TENSE GAP FILLING EXERCISES (PAST CONTINUOUS TENSE BOŞLUK DOLDURMA ALIŞTIRMASI)

Aşağıdaki boşlukları parantez içinde verilen kelimelerin doğru halleri ile doldurunuz.

 1. Felix ………………….., when I came home. (study)
 2. Jake ………..her, while he ……………………… (see / cry)
 3. As you were washing the dishes, you ………………. a glass (break)
 4. I dropped my wallet, while I ……………….. (run)
 5. My mother ………………. the table, while my father ………………… (clean/cook)
 6. Hank ……………….., when a crab bit him. (swim)
 7. Erica ………………… the floor, while I ……………….. the windows. (sweep/wipe)

 

 

PAST CONTINUOUS TENSE GAP FILLING EXERCISES ANSWER KEY (PAST CONTINUOUS TENSE BOŞLUK DOLDURMA ALIŞTIRMASI CEVAP ANAHTARI)

1 was studying

2 saw / was crying

3 broke

4 was running

5 was cleaning / was cooking

6 was swimming

7 was sweeping / was wiping

 

Past Continuous Tense yapısı

Past Continuous Tense Özeti

Past continuous fiillere –ing takısı ekleme

Past Continuous Tense İpucu Kelimeleri

Past Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Past Simple ve Past Continuous ile Boşluk Doldurma Alıştırması

Past Continuous Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

Past Continuous Tense Şeması

İngilizce Past Continuous Tense Slaytı

Past Continuous Tense testi

Simple Past Tense Geçmiş Zaman Konu Anlatımı

Past Continuous Tense Boşluk Doldurma Alıştırması

İngilizce past continuous tense alıştırması

Past Continuous Testi – 1

Past Continuous Testi – 2

Past Continuous Testi – 3

Past Continuous Tense Fiil Çekimi Alıştırması

Past Continuous ve While ile Boşluk Doldurma Alıştırması

Past Continuous Olumlu – Olumsuz Cümle Alıştırması

Past Continuous – Past Simple Alıştırması

Past Continuous – Past Simple ile Boşluk Doldurma Alıştırması

Past Continuous – Simple Past ile Cevap Verme Alıştırması

Past Continuous – Simple Past ile Cümle Tamamlama Alıştırması

Past Continuous Tense Quizi

Simple Past ve Past Continuous ile Cevap Verme Alıştırması

İngilizce past simple ve past continuous alıştırması

Past Continuous Tense Fiil Çekimi Alıştırması

Past Continuous ve While ile Boşluk Doldurma Alıştırması

İngilizce past continuous tense oyunu

İngilizce past continuous tense positive and questions oyunu

İngilizce past continuous tense negative oyunu

İngilizce past continuous tense negative and questions oyunu