Defining Relative Clauses (Belirleyen Sıfat Cümlecikleri)


DEFINING RELATIVE CLAUSES

(Belirleyen sıfat cümlecikleri)

Defining relative clauses (belirleyici sıfat cümlecikleri) ifadelerinde kullanılan relative

pronoun (ilgi zamirleri) şunlardır.

Who, whom, which, that, whose, where, when, why

1) Who/which/that

■ Bir cümleyi relative clause (sıfat cümleciği) şeklinde isimleri tanımlamak için

kullanabiliriz. İngilizce’de Türkçe’nin aksine relative clause tanımladığı ismin ardından

getirilir. Defining relative clauses (belirleyen sıfat cümlecikleri) tanımladığı isme göre who,

which, that ile başlayan ve ismi belirleyen ifadelerdir. Bir insanı tanımlayanlar who ile, bir

nesne veya hayvanı tanımlayanlar which ile, ayrıca tüm isimler için that kullanılabilir.

I have a dog. It can speak English.

(Benim bir köpeğim var. O İngilizce konuşabilir)

I have a dog which can speak English.

(İngilizce konuşabilen bir köpeğim var.)

Bu cümlede dog kelimesi tanımlanmıştır; dog bir hayvan olduğundan which ile başlanmıştır.

Which yerine that kullanmak da mümkündür. Nesne ve hayvanlardan sonra that kullanmak

konuşma dilinde which’den daha yaygındır. Which daha resmi bir üslupta kullanılır. Burada

dikkat edilmesi gereken dog yerini tutan it zamiri relative clause ifadesinde kullanılmamıştır.

Başka bir örnek:

John is the man. He is responsible for the car park.

(John adamdır. O araba parkından sorumludur)

John is the man who is responsible for the car park.

(John araba parkından sorumlu olan adamdır)

Bu cümlede man kelimesi tanımlanmıştır; man bir insan olduğundan who ile başlanmıştır.

Who yerine that kullanmak da mümkündür, fakat insanlardan sonra who kullanmak daha

yaygındır. Burada dikkat edilmesi gereken man yerini tutan he zamiri relative clause

ifadesinde kullanılmamıştır.

Başka örnekler:

People who have a lot of children are happier.

(Çok çocuğa sahip insanlar daha mutlu)

I met the man who wrote Hamlet.

(Hamleti yazan adamla tanıştım)

Jill lives in a house that has got a pool.

(Jill havuza sahip bir evde yaşar)

Trees which don’t lose leaves are called evergreen trees.

(Yapraklarını kaybetmeyen ağaçlar evergreen ağaçlar denir)

■ Aşağıdaki örneklerde tanımlanan isim relative clause ifadelerinde fiilin nesnesi (object)

durumundadır.

Jill is the student. The teacher helped her.

(Jill öğrencidir. Öğretmen ona yardım etti)

Jill is the student who the teacher helped.

(Jill öğretmenin yardım ettiği öğrencidir)

The dress is 7 000 liras. The princess is wearing it.

(Elbise 7000 lira. Prenses onu giyiyor)

The dress which the princess is wearing is 7 000 liras.

(Prensesin giydiği elbise 7000 lira.)

I liked the boy. We met him yesterday.

(Çocuğu sevdim. Dün onla tanıştık)

I liked the boy who we met yesterday.

(Dün tanıştığımız çocuğu sevdim)

Aşağıdaki örneklerde tanımlanan isim relative clause ifadesinde edatın (to, about, with, in vb.)

nesnesi durumundadır.

The music sounds good. We are listening to it now.

(Müzik iyi. Biz şimdi onu dinliyoruz)

The music that we are listening to now sounds good.

(Şimdi dinlediğimiz müzik iyi)

Jill is the doctor. Everyone is talking about her.

(Jill doktordur. Herkes onun hakkkında konuşuyor)

Jill is the doctor who everyone is talking about.

(Jill herkesin hakkında konuştuğu doktordur)

■ Tanımlanan ismin relative clause ifadesinde edatın (to, about, with, in vb.) nesnesi

durumunda olduğu zaman edatı which ve whom’dan önce getirebiliriz.

The music sounds good. We are listening to it now.

(Müzik iyi. Biz şimdi onu dinliyoruz)

The music to which we are listening to now sounds good.

(Şimdi dinlediğimiz müzik iyi)

Jill is the doctor. Everyone is talking about her.

(Jill doktordur. Herkes onun hakkkında konuşuyor)

Jill is the doctor about whom everyone is talking about.

(Jill herkesin hakkında konuştuğu doktordur)

.

Tanımlanan ismin relative clause ifadelerinde fiilin nesnesi (object) durumunda olduğu

zaman relative pronouns “who, which, that” cümleden kaldırılabilir. Aşağıdaki örneklerde

who, which, that parantez içine alınarak kaldırılabileceği gösterilmiştir.

Jill is the student (who) the teacher helped.

Jill is the student the teacher helped.

(Jill öğretmenin yardım ettiği öğrencidir)

The dress (which) the princess is wearing is 7 000 liras.

The dress the princess is wearing is 7 000 liras.

(Prensesin giydiği elbise 7000 lira.)

The music (that) we are listening to now sounds good.

The music we are listening to now sounds good.

(Şimdi dinlediğimiz müzik iyi)

I liked the film (that) we watched last night.

I liked the film we watched last night.

(Dün gece izlediğimiz filmi sevdim)

2) Whose

Tanımlanan isme ait sahiplik belirten relative clause’lara whose ile başlanır. Tanımlanan

isimden sonra whose kullanılır. Whose’dan sonra tanımlanan isme ait olan bir isim gelmelidir.

I have a friend. His father can speak Chinese.

(Benim bir arkadaşım var. Babası Çince bilir)

I have a friend whose father can speak Chinese.

(Benim, babası Çince bilen bir arkadaşım var)

The cat is sad. Its kitten is lost.

(Kedi üzgün. Yavrusu kayıp)

The cat whose kitten is lost is sad.

(Yavrusu kayıp olan kedi üzgün)

Students are as successful as others. Their parents are divorced.

(Öğrenciler daha az başarılı. Onların ebeveynleri boşanmış)

Students whose parents are divorced are as successful as others.

(Ebeveynleri boşanmış olan öğrenciler diğerleri kadar başarılı.)

You needn’t answer the questions. You don’t know their answers.

(Soruları cevaplamana gerek yok. Cevaplarını bilmiyorsun)

You needn’t answer the questions whose answers you don’t know.

(Cevaplarını bilmediğin soruları cevaplamana gerek yok.)

The boy was angry. You had broken his mobile.

(Oğlan kızgındı. Sen onun cep telefonunu kırmıştın)

The boy whose mobile you had broken was angry

(Cep telefonunu kırmış olduğun oğlan kızgındı.)

3) Where

Yer isimlerini tanımlamak için, bu yerdeki bir olay veya durumu ifade eden relative

clause’lara where ile başlanır. Bu anlamdaki ifadelerde, yer bildiren kelimeden sonra where

kullanılır. Where, relative clause ifadesinin sonundaki “in it, on it, there, here, vb.” şeklindeki

yer zarflarının yerini tutar.

İstanbul is the city. There are a lot of historical palaces there.

(İstanbul bir şehirdir. Orada /onun içinde bir çok tarihi saray var)

İstanbul is the city where there are a lot of historical palaces.

(İstanbul bir çok tarihi sarayları olan bir şehirdir)

The hotel was expensive. We stayed at the hotel on holiday.

(Otel pahalıydı. Biz tatilde orada kaldık)

The hotel where we stayed on holiday was expensive.

(Tatilde kaldığımız otel pahalıydı)

This is the hospital. Jill is staying here.

(Bu hastanedir. Jill burada kalıyor)

This is the hospital where Jill is staying.

(Bu Jill’in kaldığı hastanedir)

4) When

Zaman isimlerini tanımlamak için, bu zamandaki bir olay veya durumu ifade eden relative

clause’lara when ile başlanır. When, relative clause ifadesinin sonundaki “in it, on it, then, at

that time, vb.” yerini tutar. When yerine that kullanmak veya when’i kaldırmak mümkündür.

I remember the time (when/that) we first met.

(İlk tanıştığımız zamanı hatırlarım)

5) Why

Sebep belirten relative clause’lara özellikle reason kelimesinden sonra why kullanılır. Why

yerine that kullanmak veya why’ı kaldırmak mümkündür.

I don’t know the reason (why/that) she is crying.

(Onun ağlama nedenini bilmiyorum)

 

Relative Clause Detaylı Konu Anlatımı

Relative Clauses (Sıfat Cümlecikleri) Slaytı

Relative Clause Testleri

İngilizce Relative Clause Cümle Tamamlama Alıştırması

İngilizce Relative Clause ve Cümle Birleştirme Alıştırması

İngilizce Cümle Birleştirme ve Relative Clause Alıştırması

İngilizce Relative Clause Cümle Birleştirme Alıştırması

İngilizce Who, When, Where, Which, Whose Relative Clause Cümle Kurma Alıştırması

İngilizce Relative Clause Who / Which Boşluk Doldurma Alıştırması

Defining Relative Clauses (Belirleyen Sıfat Cümlecikleri)

Non Defining Relative Clauses (Belirleyici olmayan sıfat cümlecikleri)

Relative Clause Kısaltması: Reduced Relative Clause, Reduction of Relative Clauses

Relative Clause: Yer isimleriyle ilgili kelimelerden sonra ne zaman” where” ne zaman “which” kullanılır?

Relative Clause: Zamanla ilgili kelimelerden sonra ne zaman “when” ne zaman “which” kullanılır?

İngilizce sıfat cümleleri adjective clause relative clause videosu

Relative Clauses Örnek Cümleleri