İngilizce hayvanlar, have has, can can’t, Geniş Zaman, Where soruları ve cevapları konu anlatımı


İngilizce hayvanlar (animals) hakkında kelimeleri kullanarak hayvanların yaşadıkları yerler, yapabildikleri şeyler, yedikleri yiyecekler ve vücut kısımları hakkında cümleler oluşturabilir ya da sorular sorup bu sorulara cevap verebiliriz. Bu konuda kullanabileceğimiz kelimeler İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile tablo şeklinde verilmiştir. Tablonun altında ise bu kelimeleri kullanarak oluşturulabilecek cümleler açıklanmıştır.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Dog Dog Köpek
Cat Ket Kedi
Bird Börd Kuş
Dolphin Dolfin Yunus
Shark Şark Köpek balığı
Elephant Elefınt Fil
Zebra Zibra Zebra
Giraffe Ciref Zürafa
Lion Layın Aslan
Tiger Taygır Kaplan
Monkey Manki Maymun
Donkey Danki Eşek
Eagle İgıl Kartal
Crow Krou Karga
Duck Dak Ördek
Chicken Çikın Tavuk
Rooster Rustır Horoz
Owl Aul Baykuş
Rhino Rayno Gergedan
Crocodile Krokodayl Timsah
Fish Fiş Balık
Pig Pig Domuz
Penguin Penguin Penguen
Snake Sneyk Yılan
Canary Kaneri Kanarya
Deer Diir Geyik
Bat Bet Yarasa
Bear Beer Ayı
Bear’s fur Beers för Ayı postu
Beak Biik Gaga
Scales Skeyls Pullu deri
Paw Pov Pati
Claws Clovs Pençeler
Antler Entlır Geyik boynuzu
Tail Teyıl Kuyruk
Talons Telıns Kuş pençesi
Fangs Fengs Köpekdişi
Gill Gil Solungaç
Horn Horn Boynuz
Feather Fedır Kuş tüyü
Wings Vings Kanatlar
Fin Fin Yüzgeç
Tusk / ivory Task / ayvıri Fildişi
Pouch Pauç Kese
Hoof Huuf Toynak
Spines Spayns Dikenler
Snout Snaut Hayvan burnu
Mane Meyn Yele
Air Eer Hava
Water Votır Su
Forest Forıst Orman
Mountainside Mauntınsayd Dağ eteği-yamacı
Burrow Bırov Oyuk
Riverbank Rivırbenk Nehir kenarı
Rock Rak Kaya
Cave Keyv Mağara
Jungle Cangıl Sık orman , balta girmemiş orman
Grassland Greslend Çayır
Ocean Ooşın Okyanus
Desert Dezırt Çöl
Ice Ays Buz
North Pole Nort Pol Kuzey Kutbu

 

İngilizce hayvanlar hakkında şu videoyu da izlemeniz faydalı olacaktır;

İngilizce hayvanların vücut bölümleri hakkında nasıl cümle kurulur?

Hayvanların sahip olduklarını vücut bölümlerini belirtirken “have” ya da “has” kullanabiliriz. Eğer çoğul isim kullanıyorsak “have” tekil isim kullanıyorsak “has” kullanmamız gerekir. Örneğin;

 Tigers have claws. (Kaplanların pençeleri vardır.)

 A tiger has claws. (Bir kaplanın pençeleri vardır.)

 Snakes have scales. (Yılanların pullu derileri vardır.)

 

A fish has fins ang gills. (Bir balığın yüzgeçleri ve solungaçları vardır.)

A lion has mane. (Bir aslanın yelesi vardır.)

 Bears have fur. (Ayıların postu vardır.)

A bird has a beak. (Bir kuşun gagası vardır.)

Deers have antlers. (Geyiklerin boynuzları vardır.)

A dog has a tail. (Bir köpeğin kuyruğu vardır.)

An elephant has a trunk and big ears. (Bir filin hortumu ve büyük kulakları vardır.)

Cats have paws. (Kedilerin patileri vardır.)

Eagles have wings. (Kartalların kanatları vardır.)

A canary has feathers. (Bir kanaryanın kuş tüyleri vardır.)

 

Cats have whiskers. (Kedilerin bıyıkları vardır.)

 

A horse has mane and hoofs. (Bir atın yelesi ve toynakları vardır.)

 

Eğer bir hayvanın sahip olmadığı bir vücut bölümünden bahsediyorsak, yani “have” ile olumsuz cümle kuracaksak “don’t have” ya da “doesn’t have” kullanmamız gerekir. Eğer kullandığımız isim çoğulsa “don’t have” tekilse “doesn’t have” kullanmalıyız. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz;

Deers don’t have wings. (Geyiklerin kanatları yoktur.)

A deer doesn’t have wings. (Bir geyiğin kanatları yoktur.)

 

Crocodiles don’t have fur. (Timsahların kürkleri yoktur.)

A fish doesn’t have paws. (Bir balığın patileri yoktur.)

Birds don’t have fins. (Kuşların yüzgeçleri yoktur.)

Lions don’t have paws. (Aslanların patileri yoktur.)

An elephant doesn’t have feathers. (Bir filin kuş tüyleri yoktur.)

 

Ayrıca hayvanların sahip oldukları vücut bölümleri hakkında sorular da oluşturulabilir. Bu sorular için aşağıdaki formülü inceleyip formülün altındaki örnek soru cümleleri ve cevaplara bakınız.

** Do + çoğul hayvan ismi + have + noun (isim) ?

Örnek: Do birds have wings?

** Does + tekil hayvan ismi + have + noun (isim) ?

Örnek: Does a bird have wings?

 

1) Does a rooster have whiskers? (Bir horozun bıyıkları var mıdır?)

No, it doesn’t. (Hayır, yoktur.)

 

2) Does a pig have a snout? (Bir domuzun burnu var mıdır?)

Yes, it does. (Evet, vardır.)

 

 

3) Do snakes have paws? (Yılanların patileri var mıdır?)

No, they don’t. (Hayır, yoktur.)

4) Do crows have wings? (Kargaların kanatları var mıdır?)

Yes, they do. (Evet, vardır.)

5) Do elephants have tusks? (Fillerin fildişi var mıdır?)

Yes, they do. (Evet, vardır.)

 

6) Does a kangaroo have a pouch? (Bir kangurunun kesesi var mıdır?)

Yes, it does. (Evet, vardır.)

 

7) Does a tiger have gills? (Bir kaplanın solungaçları var mıdır?)

No, it doesn’t. (Hayır, yoktur.)

 

8) Do eagles have fins? (Kargaların yüzgeçleri var mıdır?)

No, they don’t. (Hayır, yoktur.)

 

Hayvanların yaşadıkları yerler

1. Soru sorma

Hayvanların yaşadıkları yerler hakkında soru cümlesi oluştururken “Where(Nerede?)” soru kelimesini kullanmamız gerekir. Ancak kullandığımız ismin çoğul ya da tekil olmasına göre kullanılan yardımcı fiil değişir. Çoğulsa “do” tekilse “does” kullanmamız gerekir. Yani;

** Where + do + çoğul hayvan ismi + live ?

Örnek: Where do lions live?

** Where + does + tekil hayvan ismi + live ?

Örnek: Where does a lion live?

 

Sorulara cevap verirken de eğer çoğul isim kullanıyorsak “live” tekil isim kullanıyorsak “lives” olması gerektiğine dikkat etmeliyiz. (Bu konu hayvanların yaşadıkları yerler hakkında cümle kurarken tekrarlanacaktır.)

1) Where do giraffes live? (Zürafalar nerede yaşar?)

They live in the grasslands. (Çayırda yaşarlar.)

2) Where does a penguin live? (Bir penguen nerede yaşar?)

It lives on ice. (Buz üstünde yaşar.)

3) Where do monkeys live? (Maymunlar nerede yaşar?)

They live in the jungle. (Ormanda yaşarlar.)

 

4) Where does a rooster live? (Bir horoz nerede yaşar?)

It lives in a farm. (Çiftlikte yaşar.)

5) Where do pigs live? (Domuzlar nerede yaşar?)

They live in mud. (Çamurda yaşarlar.)

6) Where does a camel live? (Bir deve nerede yaşar?)

It lives in the desert. (Çölde yaşar.)

 

Cümle oluşturma

İngilizce hayvanların yaşadıkları yerler hakkında cümle oluştururken “live(yaşamak)” eylemini kullanmamız gerekir. Eğer çoğul isimle birlikte kullanıyorsak “live” yalın halinde kalır, hiçbir ek almaz. Ancak tekil bir isimle kullanıyorsak “live”   -s takısı alarak “lives” şeklinde kullanılmalıdır. Örneğin;

Dolphins live in the ocean. (Yunuslar okyanusta yaşar.)

A dolphin lives in the ocean. (Bir yunus okyanusta yaşar.)

1) A monkey lives in the jungle. (Bir maymun ormanda yaşar.)

2) Lions live in the forest. (Aslanlar ormanda yaşarlar.)

3) A fish lives in water. (Bir balık suda yaşar.)

4) Sharks live in the ocean. (Köpek balıkları okyanusta yaşarlar.)

 

5) Camels live in the desert. (Develer çölde yaşarlar.)

 

Hayvanların yapabildikleri ve yapamadıkları şeyler (Can / Can’t)

Cümle oluşturma

İngilizce hayvanların yapabildikleri şeyler hakkında cümle kurarken “can” kullanmamız gerekir. Çoğul ya da tekil isim fark etmeksizin tüm isimlerden sonra “can” getirilebilir ve “can”den sonra mutlaka bir verb(eylem) kullanmamız gerekir. Bu eylem hiçbir ek alamaz.

Örnek: Birds can fly. (Kuşlar uçabilirler.)

A bird can fly. (Bir kuş uçabilir.)

İngilizce hayvanların yapamadıkları şeyler hakkında cümle kurarken ise “can’t” kullanmamız gerekir. Yine çoğul ya da tekil isim fark etmeksizin tüm isimlerden sonra “can’t” ve bir verb(eylem) getirilir. Bu eylem hiçbir ek alamaz.

Örnek: Elephants can’t swim. (Filler yüzemezler.)

An elephant can’t swim. (Bir fil yüzemez.)

 Snakes can crawl. (Yılanlar sürünebilir.) / A snake can crawl. (Bir yılan sürünebilir.)

A cheetah can run fast. (Bir çita hızlı koşabilir.)

 

A bird can fly, but it can’t crawl.(Bir kuş uçabilir, ama sürünemez.)

Birds can fly, but they can’t crawl. (Kuşlar uçabilir ama sürünemezler.)

 

Lions can run and walk, but they can’t climb a tree. (Aslanlar koşabilir ve yürüyebilirler, ama ağaca tırmanamazlar.)

A monkey can climb a tree, but it can’t fly.

Parrots can speak and fly, but they can’t swim. (Papağanlar konuşabilir ve uçabilirler, ama yüzemezler.)

 

Soru cümlesi oluşturma ve cevaplama

“Can” ile soru cümlesi oluştururken “can” en başta olmalı ve daha sonra da tekil ya da çoğul fark etmeksizin herhangi bir hayvan ismi getirilebilir. Kısaca formüle edersek;

** Can + hayvan ismi(tekil veya çoğul fark etmez) + verb(eylem) ?

Örnek: Can frogs jump? (Kurbağalar zıplayabilir mi?)

Can a frog jump? (Bir kurbağa zıplayabilir mi?)

 

Can a fish swim? (Bir balık yüzebilir mi?)

Yes, it can. (Evet, yüzebilir.)

 

 Can cats climb trees? (Kediler ağaca tırmanabilir mi?)

Yes, they can. (Evet, tırmanabilir.)

Can a horse run? (Bir at koşabilir mi?)

Yes, it can. (Evet, koşabilir.)

Can birds fly? (Kuşlar uçabilir mi?)

Yes, they can. (Evet, uçabilirler.)

 

Can a cheetah run fast? (Bir çita hızlı koşabilir mi?)

Yes, it can. (Evet koşabilir.)

 Can parrots speak? (Papağanlar konuşabilir mi?)

Yes, they can. (Evet, konuşabilirler.)

 

Can a snake crawl? (Bir yıla sürünebilir mi?)

Yes, it can. (Evet, sürünebilir.)

 

Animals – İngilizce Hayvanlar Quiz

Animals – İngilizce Hayvanlar Kelime Testi

İngilizce Hayvanlar Testi

İngilizce Hayvanlar Alıştırmaları

Animals – İngilizce Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Hayvanlar Animals Slaytı

İngilizce Hayvanlar İle İlgili Worksheet

İngilizce Hayvanlar Tablosu

Hayvanlar ve Evcil Hayvanlar İngilizce Kelimeleri

İngilizce Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Alıştırmaları

İngilizce evcil hayvanlar, evcil hayvanların vücut bölümleri, can can’t have has olumlu olumsuz ve soru cümleleri konu anlatımı

İngilizce vahşi hayvanlar, yaşadıkları yerler, yapabildikleri ve yapamadıkları şeyler, vahşi hayvanların vücut bölümleri konu anlatımı

İngilizce Vahşi Hayvanlar Videoları

İngilizce Vahşi Hayvanlar Alıştırmaları

İngilizce deniz hayvanları “to be” çekimi, “have, has” konu anlatımı

İngilizce Deniz Hayvanları Videoları

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Quiz

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Quiz

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Quiz

Hayvanlarla ilgili ilginç İngilizce deyimler

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Testi

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Testi

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Testi

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar True False Alıştırması

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları True False Alıştırması

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Vahşi Hayvanlar Wild Animals Slaytı

İngilizce Deniz Hayvanları Sea Animals Slaytı

İngilizce Çiftlik Hayvanları Farm Animals Slaytı

Animals Crossword – İngilizce hayvanlar etkinliği

4. sınıf ingilizce hayvanlar doğru cevabı seç

4. sınıf ingilizce hayvanlar

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme 1