İngilizce vahşi hayvanlar, yaşadıkları yerler, yapabildikleri ve yapamadıkları şeyler, vahşi hayvanların vücut bölümleri konu anlatımı


İngilizce vahşi hayvanlarla ilgili karşınıza çıkabilecek kelimeler aşağıda alfabetik olarak İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile verilmiştir.

Bu kelimeleri kullanarak hayvanların yaşadıkları yerler, yapabildikleri şeyler ve vücut kısımları hakkında cümleler oluşturabilir ya da sorular sorup bu sorulara cevap verebiliriz.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Antler Entlır Geyik boynuzu
Bat Bet Yarasa
Beak Biik Gaga
Bear Beer Ayı
Bear’s fur Beers för Ayı postu
Burrow Bırov Oyuk
Cave Keyv Mağara
Claws Clovs Pençeler
Crawl Kroul Sürünmek
Crocodile Krokodayl Timsah
Crow Krou Karga
Deer Diir Geyik
Desert Dezırt Çöl
Donkey Danki Eşek
Eagle İgıl Kartal
Elephant Elefınt Fil
Fangs Fengs Köpekdişi
Feather Fedır Kuş tüyü
Fin Fin Yüzgeç
Forest Forıst Orman
Gill Gil Solungaç
Giraffe Ciref Zürafa
Grassland Greslend Çayır
Hippo Hipo Suaygırı
Hoof Huuf Toynak
Horn Horn Boynuz
Ice Ays Buz
Jungle Cangıl Sık orman , balta girmemiş orman
Kangaroo Kengaru Kanguru
Lion Layın Aslan
Lizard Lizırd Kertenkele
Mane Meyn Yele
Monkey Manki Maymun
Mountainside Mauntınsayd Dağ eteği-yamacı
Ocean Ooşın Okyanus
Owl Aul Baykuş
Paw Pov Pati
Penguin Penguin Penguen
Pig Pig Domuz
Pouch Pauç Kese
Rhino Rayno Gergedan
Riverbank Rivırbenk Nehir kenarı
Rock Rak Kaya
Scales Skeyls Pullu deri
Shark Şark Köpek balığı
Snake Sneyk Yılan
Snout Snaut Hayvan burnu
Spines Spayns Dikenler
Tail Teyıl Kuyruk
Talons Telıns Kuş pençesi
Tiger Taygır Kaplan
Tusk / ivory Task / ayvıri Fildişi
Water Votır Su
Wolf Wulf Kurt
Wings Vings Kanatlar
Zebra Zibra Zebra

 

İngilizce vahşi hayvanlar hakkında şu videoyu izleyebilirsiniz:

 

Hayvanların yaşadıkları yerler (“Where” Questions)

Hayvanların yaşadıkları yerler hakkında soru cümlesi oluştururken “Where(Nerede?)” soru kelimesini kullanmamız gerekir. Ancak kullandığımız ismin çoğul ya da tekil olmasına göre kullanılan yardımcı fiil değişir. Çoğulsadotekilsedoes” kullanmamız gerekir. Yani;

** Where + do + çoğul hayvan ismi + live ?

Örnek: Where do lions live?

** Where + does + tekil hayvan ismi + live ?

Örnek: Where does a lion live?

 

Sorulara cevap verirken de eğer çoğul isim kullanıyorsak “live” tekil isim kullanıyorsak “lives” olması gerektiğine dikkat etmeliyiz. (Bu konu hayvanların yaşadıkları yerler hakkında cümle kurarken tekrarlanacaktır.)

 

Where do giraffes live? (Zürafalar nerede yaşar?)

They live in the grasslands. (Çayırda yaşarlar.)

 

Where does a penguin live? (Bir penguen nerede yaşar?)

It lives on ice. (Buz üstünde yaşar.)

 

Where do monkeys live? (Maymunlar nerede yaşar?)

They live in the jungle. (Ormanda yaşarlar.)

 

Where do pigs live? (Domuzlar nerede yaşar?)

They live in mud. (Çamurda yaşarlar.)

 

Where does a camel live? (Bir deve nerede yaşar?)

It lives in the desert. (Çölde yaşar.)

 

Where do elephants live? (Filler nerde yaşar?)

They live in the jungle. (Ormanda yaşarlar.)

 

Where do sharks live? (Köpek balıkları nerde yaşar?)

They live in the ocean.)

Where does a wolf live? (Bir kurt nerede yaşar?)

It lives in the mountains. (Dağlarda yaşar.)

 

Where do wolves live? (Kurtlar nerde yaşar?)

They live in the mountains. (Dağlarda yaşarlar.)

 

”Wolf” kelimesinin çoğulu “wolfs” değil “Wolves”dur.

 

Hayvanların yapabildikleri şeyler (Can/Can’t)

İngilizce hayvanların yapabildikleri şeyler hakkında cümle kurarken “can” kullanmamız gerekir. Çoğul ya da tekil isim fark etmeksizin tüm isimlerden sonra “can” getirilebilir ve “can”den sonra mutlaka bir verb(eylem) kullanmamız gerekir. Bu eylem hiçbir ek alamaz.

Örnek: Eagles can fly. (Kartallar uçabilirler.)

An eagle can fly. (Bir kartal uçabilir.)

 

İngilizce hayvanların yapamadıkları şeyler hakkında cümle kurarken ise “can’t” kullanmamız gerekir. Yine çoğul ya da tekil isim fark etmeksizin tüm isimlerden sonra “can’t” ve bir verb(eylem) getirilir. Bu eylem hiçbir ek alamaz.

Örnek: Elephants can’t swim. (Filler yüzemezler.)

An elephant can’t swim. (Bir fil yüzemez.)

 

Snakes can crawl. (Yılanlar sürünebilir.) / A snake can crawl. (Bir yılan sürünebilir.)

 

Lions can run and walk, but they can’t climb a tree. (Aslanlar koşabilir ve yürüyebilirler, ama ağaca tırmanamazlar.)

 

A monkey can climb a tree, but it can’t fly.

 

A cheetah can run fast. (Bir çita hızlı koşabilir.)

 

An eagle can fly, but it can’t crawl.(Bir kartal uçabilir, ama sürünemez.)

Eagles can fly, but they can’t crawl. (Kartallar uçabilir ama sürünemezler.)

 

A shark can swim, but it can’t fly. (Bir köpekbalığı yüzebilir, ama uçamaz.) Sharks can swim, but they can’t fly. (Köpekbalıkları yüzebilirler, ama uçamazlar.)

 

Yes/No Questions(Can/Can’t)

Can” ile soru cümlesi oluştururken “can” en başta olmalı ve daha sonra da tekil ya da çoğul fark etmeksizin herhangi bir hayvan ismi getirilebilir. Kısaca formüle edersek;

** Can + hayvan ismi(tekil veya çoğul fark etmez) + verb(eylem) ?

Örnek: Can lions run? (Aslanlar koşabilir mi?)

Can a lion run? (Bir aslan koşabilir mi?)

 

Can a cheetah run fast? (Bir çita hızlı koşabilir mi?)

Yes, it can.

 

Can a snake crawl? (Bir yılan sürünebilir mi?)

Yes, it can.

 

Can elephants fly? (Filler uçabilir mi?)

No, they can’t.

 

Can a shark speak? (Bir köpekbalığı konuşabilir mi?)

No, it can’t.

 

Can tigers run? (Kaplanlar koşabilir mi?)

Yes, they can.

 

Hayvanların Vücut Bölümleri (Have/Has)

Hayvanların sahip olduklarını vücut bölümlerini belirtirken “have” ya da “has” kullanabiliriz. Eğer çoğul isim kullanıyorsak “havetekil isim kullanıyorsak “has” kullanmamız gerekir. Eğer bir hayvanın sahip olmadığı bir vücut bölümünden bahsediyorsak, yani “have” ile olumsuz cümle kuracaksak “don’t have” ya da “doesn’t have” kullanmamız gerekir. Eğer kullandığımız isim çoğulsadon’t havetekilsedoesn’t have” kullanmalıyız.

Örneğin;

Tigers have claws. (Kaplanların pençeleri vardır.)

A tiger has claws. (Bir kaplanın pençeleri vardır.)

Deers don’t have wings. (Geyiklerin kanatları yoktur.)

A deer doesn’t have wings. (Bir geyiğin kanatları yoktur.)

 

A lion has mane. (Bir aslanın yelesi vardır.)

Bears have fur. (Ayıların postu vardır.)

An elephant has a trunk and big ears. (Bir filin hortumu ve büyük kulakları vardır.)

 

Crocodiles don’t have fur. (Timsahların kürkleri yoktur.)

An owl has feathers. (Bir baykuşun kuş tüyleri vardır.)

Lions don’t have paws. (Aslanların patileri yoktur.)

An elephant doesn’t have feathers. (Bir filin kuş tüyleri yoktur.)

Eagles have wings. (Kartalların kanatları vardır.)

 

An eagle has a beak, wings and claws. (Bir kartalın gagası, kanatları ve pençeleri vardır.)

A shark doesn’t have paws. (Bir köpekbalığının patileri yoktur.)

 

Owls don’t have fins. (Baykuşların yüzgeçleri yoktur.)

 

Ayrıca hayvanların sahip oldukları vücut bölümleri hakkında sorular da oluşturulabilir. Bu sorular için aşağıdaki formülü inceleyip formülün altındaki örnek soru cümleleri ve cevaplara bakınız.

** Do + çoğul hayvan ismi + have + noun (isim) ?

Örnek: Do owls have wings?

** Does + tekil hayvan ismi + have + noun (isim) ?

Örnek: Does an owl have wings?

 

Do sharks have feathers? (Köpekbalıklarının kuş tüyleri var mıdır?)

No, they don’t. (Hayır, yoktur.)

 

Does an elephant have a trunk? (Bir filin hortumu var mıdır?)

Yes, it does. (Evet, vardır.)

 

Does a pig have a snout? (Bir domuzun burnu var mıdır?)

Yes, it does. (Evet, vardır.)

Do owls have feathers? (Baykuşların kuş tüyleri var mıdır?)

Yes, they do. (Evet vardır.)

 

Do snakes have paws? (Yılanların patileri var mıdır?)

No, they don’t. (Hayır, yoktur.)

 

Do wolves have fur? (Kurtların kürkü var mıdır?)

Yes, they do. (Evet, vardır.)

Do crows have wings? (Kargaların kanatları var mıdır?)

Yes, they do. (Evet, vardır.)

Do elephants have tusks? (Fillerin fildişi var mıdır?)

Yes, they do. (Evet, vardır.)

 

Does a kangaroo have a pouch? (Bir kangurunun kesesi var mıdır?)

Yes, it does. (Evet, vardır.)

 

Does a tiger have gills? (Bir kaplanın solungaçları var mıdır?)

No, it doesn’t. (Hayır, yoktur.)

 

Do eagles have fins? (Kargaların yüzgeçleri var mıdır?)

No, they don’t. (Hayır, yoktur.)

Does an owl have gills? (Bir baykuşun solungaçları var mıdır?)

No, it doesn’t. (Hayır, yoktur.)

 

Do tigers have claws? (Kaplanların pençeleri var mıdır?)

Yes, they do. (Evet, vardır.)

İngilizce Vahşi Hayvanlar Alıştırmaları

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Quiz

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar True False Alıştırması

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Testi

İngilizce Vahşi Hayvanlar Wild Animals Slaytı

İngilizce hayvanlar, have has, can can’t, Geniş Zaman, Where soruları ve cevapları konu anlatımı

Animals – İngilizce Hayvanlar Quiz

İngilizce Hayvanlar Alıştırmaları

Animals – İngilizce Hayvanlar Kelime Testi

İngilizce Hayvanlar Testi

Animals – İngilizce Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Hayvanlar Animals Slaytı

İngilizce Hayvanlar İle İlgili Worksheet

İngilizce Hayvanlar Tablosu

Hayvanlar ve Evcil Hayvanlar İngilizce Kelimeleri

İngilizce Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Alıştırmaları

İngilizce evcil hayvanlar, evcil hayvanların vücut bölümleri, can can’t have has olumlu olumsuz ve soru cümleleri konu anlatımı

İngilizce Vahşi Hayvanlar Videoları

İngilizce deniz hayvanları “to be” çekimi, “have, has” konu anlatımı

İngilizce Deniz Hayvanları Videoları

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Quiz

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Quiz

Hayvanlarla ilgili ilginç İngilizce deyimler

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Testi

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Testi

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları True False Alıştırması

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Deniz Hayvanları Sea Animals Slaytı

İngilizce Çiftlik Hayvanları Farm Animals Slaytı

Animals Crossword – İngilizce hayvanlar etkinliği

4. sınıf ingilizce hayvanlar doğru cevabı seç

4. sınıf ingilizce hayvanlar

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme 1