İngilizce Konu Anlatımları

İngilizce Wish Clauses Konu Anlatımı

Wish” ya da “if only” yapıları dilek ya da pişmanlık ifade eder. Gerçek olmayan durumlar için kullanılır, sonuçta dilediğimiz şeyleri gerçek olmadıkları için dileriz, pişmanlıklarımızda da artık olan olmuştur ve bizim pişman olmamız gerçeği değiştiren bir durum değildir. “If only” ve “wish” aynı anlamı taşısa da, “if only” cümleye daha fazla vurgu katar.

I wish I could fly. = If only I could fly.

I wish we didn’t need money. = If only we didn’t need money.

 

WISHES ABOUT THE PRESENT (ŞİMDİKİ ZAMANLA İLGİLİ DİLEKLER)

İçinde bulunduğumuz zamandaki durum ve eylemlerin farklı olmasını istediğimizi ifade etmek için kullanılır.

We wish we could go to the theatre, but it is closed at this hour.

(Keşke tiyatroya gidebilseydik, ama bu saatte kapalıdır.)

The students wish they owned new computers.

(Öğrenciler yeni bilgisayarları olmasını diliyorlar)

Adriana wishes she was singing the song herself rather than listening to it from Britney Spears.

(Adriana şarkıyı Britney’den dinlemektense kendisinin söylemesini dilerdi.)

Tom wishes he didn’t have to study for exam right now.

  • “We wish” ve “Adriana wishes” örneklerinde görüldüğü üzere asıl fiili present tense (geniş zaman) ile kuruyoruz.

not: “to be” fiilinin kullanıldığı durumlarda  “were” kullanılır.

Sally wishes she weren’t sick.

I wish I were at Disneyland now.

Most of the workers wish they were on a vacation.

(İşçilerin çoğu şu an tatilde olmayı diliyor)

not: Dilekler şu anla ilgili olmasına rağmen bu yapıların kullanıldığı cümlelerde present ve future tense kullanılmaz.

I wish you can pass the exam. FALSE

I wish you could pass the exam. TRUE

I wish you will pass the exam FALSE

I wish you  would pass the exam. TRUE

(Keşke sınavı geç(ebil)sen.)

WISHES ABOUT THE PAST (GEÇMİŞ ZAMANLA İLGİLİ DİLEKLER)

Geçmişteki durum ve eylemlerle ilgili pişmanlık, yakınma ifade eder.


Julie wishes she hadn’t been wearing high heels.

I wish someone had told me that drinking so much coffee would cause a stomachache.(Keşke biri bana bu kadar kahve içmenin karın ağrısı yapacağını söyleseydi)

I wish I hadn’t had to take that business trip to Moscow. I was really freezing there.(Keşke Moskova’ya iş gezisine gitmeseydim. Orada gerçekten çok üşüdüm.)

Michael wishes he hadn’t helped his brother escape the prison; so, he wouldn’t have been feeling guilty.(Michael abisinin hapishaneden kaçmasına yardım etmememiş olmayı diliyor; böylece kendini suçlu hissetmezdi)

  • “I wish” veya “Julie wishes” örneklerinde görüldüğü üzere dilekler geçmiş zamanla ilgili olmasına rağmen asıl fiili present tense (geniş zaman) ile kuruyoruz.

WISHES ABOUT THE FUTURE (GELECEK ZAMANLA İLGİLİ DİLEKLER)

Gelecekte olması beklenen bir eylem ya da durumla ilgili hoşnutsuzluk, yakınma ifade eder.


People are always smoking inside the bus stops.

I wish people would stop smoking inside the bus stops.

 

My parents will go out tonight, so I have to look after my little brother.

(Ailem akşam dışarı çıkacak bu yüzden kardeşlerime bakmak zorundayım.)

I wish I didn’t have to look after my little brothers tonight. (Keşke bu akşam kardeşlerime bakmak zorunda olmasam.)

not: Temel cümle ile yan cümlenin öznesi aynı ise “would” kullanamayız. Bu durumda “would” yerine “simple past” ya da “could” kullanılabilir.

I wish I would earn a lot of money.  FALSE

I wish I could earn a lot of money. TRUE

I wish I earned a lot of money.  TRUE

 

 

 

 


Other Conditionals: As long as / Providing that / Supposing that / Imagining that / What if / Even if / In case / If so – If not / Otherwise – or else / But for – If it weren’t for / As if – As though / Only if

As long as/So long as

‘As long as’ ve ‘so long as’ “…ğı sürece, …diği takdirde” anlamlarına gelir. “If” ile yakın anlamlıdır.

As long as, bir şeyin gerçekleşmesinin bir sebebe dayandığını ifade eder.

Örneğin, “Sen geldiğin sürece, Ankara’ya giderim” cümlesinden ‘Ankara’ya gitmem, senin gelmene bağlı’ anlamı çıkar;

I will go to Ankara, as long as you come

 

As long as you love me, I will love you, too (Beni sevdiğin sürece, ben de seni seveceğim)

They are going to live here, as long as they get money from the government (Hükümetten para aldıkları sürece burada yaşayacaklar)

Mr. Heinrich is our president as long as he lives. (Mr. Heinrich yaşadığı müddetçe bizim başkanımız)

 

As long as ve so long as yerine on condition that de kullanılabilir, on condition that ‘…olması şartıyla, …olduğu takdirde’ anlamına gelir; as long as ve so long as’den daha resmidir.

 

Consular clerks ratify visa applications on condition that they are convinced that applicants will go back to their country of origin. (Konsolosluk memurları, başvuranların ana vatanlarına geri döneceklerine emin oldukları takdirde, vize başvurularını onaylarlar)

 

Individuals can apply to Europen Court of Human Rights, on condition that they exhaust all the internal authorities. (Bireyler, tüm iç hukuk yollarını tükettikleri takdirde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilirler.)

 

Providing (that) / Provided (that)

Providing that ve Provided that de tıpkı if gibi koşul-şart bildirirler. Thatle veya thatsiz kullanılabilirler. Providing (that) daha çok konuşma dilinde kullanılırken, Provided (that)yazı dilinde kullanılır ve biraz daha resmidir. Yukarıdaki bağlaçlar gibi “…olması koşuluyla” anlamlarına gelir.

Her ikisinden sonra da cümle gelmelidir.

 

You can borrow my umbrella, providing that you give it back. (Geri vermen şartıyla şemsiyemi ödünç alabilirsin)

Students can play board games at school, provided that the games are not gamble. (Öğrenciler, kumar olmaması şartıyla, okulda masa oyunları oynayabilirler.)

 

Providing you keep your valuable things with you, you can go wherever you want. (Değerli şeylerini yanına alman şartıyla istediğin yere gidebilirsin.)

 

Supposing (that) / Suppose (that)

Supposing that ve suppose that  “farz et ki…, farz edelim ki… Diyelim ki…” anlamlarına gelir.

If Clause Type 1, Type 2 ve Type 3 yapısına benzer şekilde kullanılır;

Suppose that you miss the plane, what will do? (type 1) (Farz et ki uçağı kaçırdın, ne yapacaksın?)

Suppose that you were Batman, what would you do? (type 2) (Farz et ki Batman’sin, ne yapardın?)

Suppose that they had been late for 5 hours, would you have still waited for them? (type 3) (Farz et ki 5 saat geç kaldılar, yine de onları beklemiş olur muydun?)

I’m writing this letter supposing that you’re going to write me back. (Senin de bana yazacağını farz ederek bu mektubu yazıyorum.)

 

Imagine (that) / Imagining (that)

Imagine that ve Imagining that tıpkı Suppose that ve Supposing that gibidir. Yani cümlede, gerçekte olmayan bir şeyi düşünme, o şekilde farz etme ya da hayal etme vardır.

 

Imagining she doesn’t show up tomorrow at school, will you be upset? (type 1) (Düşün ki yarın o yarın okula gelmedi, üzülür müsün?)

Imagine that there were 100 bars of chocolate on the table, would you eat them all? (type 2) (Düşün ki masada 100 kutu çikolata var, hepsini yer miydin?

Imagine that Alexander hadn’t liked the meal, would he have eaten all of it then? (type 3) (Diyelim ki Alexander yemeği sevmedi, hepsini yemiş olur muydu o zaman?)

 

What if

“Ya … olursa/olsaydı” anlamına gelir. What if ile kurulan cümlelerde “Ya…. olursa, o zaman ne olur?” gibi bir anlam vardır. Diğer yapılar gibi bu da Type 1, Type 2 ve Type 3 ile kullanılabilir.

What if I don’t come to the party on Saturday? (type 1) (Ya cumartesi günü partiye gelmezsem?)

(Anlam: Cumartesi günü partiye gelmezsem ne olur?)

 

What if you didn’t meet him? (type 2) (Ya onunla tanışmasaydın?)

(Anlam: Onunla tanışmasaydın ne olurdu?)

 

What if I hadn’t used my pills? (type 3) (Ya ilaçlarımı kullanmamış olsaydım?)

(Anlam: İlaçlarımı kullanmamış olsaydım ne olurdu?)

 

Even if

Even if “…olsa bile” anlamına gelir. Şartlar değişse bile, sonucun değişmeyeceğinden bahseder.

Always defend yourself, even if you are alone. (type 1) (Yalnız bile olsan her zaman kendini savun.)

Even if you were guilty, I would still be with you. (type 2) (Suçlu olsaydın bile, yine de seninle olurdum.)

Even if it had rained, we would have gone to the woods. (type 3) (Yağmur yağmış olsaydı bile, ormana giderdik.)

 

In case

… olursa, … olur diye anlamlarına gelir. Cümlede tedbir amacı vardır.

I will take my umbrella in case it rains. (Yağmur yağarsa diye şemsiyemi alacağım.)

We fastened our seatbelts in case we had an accident. (Kaza geçirebiliriz diye emniyet kemerlerimizi bağladık.)

 

 “In case”den sonra “of” getirilebilir, ancak bu durumda isim kullanılması gerekir.

In case of + isim  (…olursa / … durumunda)

In case of an emergency, please call 911. (Acil bir durum olursa, lütfen 911’i arayın.)

In case of an argument, please calm down. (Tartışma durumunda lütfen sakin ol.)

 

Just in case

Just in case konuşma dilinde daha çok kullanılan bir yapıdır ve anlamı “ne olur ne olmaz”dır;

A: Why did you take your gun? (Silahını neden aldın?)

B: Just in case. (Ne olur ne olmaz diye.)

 

If so / If not

Diğer cümleler gibi koşul-şart ve sonuç aynı cümle içinde verilmeyip ayrı bir cümlede ifade edilirken if so veya  if not kullanılır.

If so, “eğer öyleyse, eğer öyle bir şey olursa” anlamlarına gelir.

The appointment may be cancelled. If so, I will let you know. (Randevu iptal edilebilir. Eğer öyle olursa, sana haber veririm.)

May I pay my debt in installments? If so, I will be very happy. (Borcumu taksit taksit ödeyebilir miyim? Eğer öyle olursa çok mutlu olacağım.)

 

If not ise “eğer öyle olmazsa, öyle değilse” anlamlarına gelir.

May I pay my debt in installments? If not, I will be in trouble. (Borcumu taksit taksit ödeyebilir miyim? Eğer öyle olmazsa başım belaya girecek.)

You have to speak with her. If not, you will lose her. (Onunla konuşmak zorundasın. Eğer konuşmazsan onu kaybedeceksin.)

 

Yukarıda if not ile örnek verdiğimiz 2 cümlede if not  yerine otherwise, or ya da or else de kullanılabilir. Otherwise, or ve or else “aksi takdirde, yoksa” anlamlarına gelir.

If not’ın bir diğer kullanımı da vardır. “… olmasa da ….” gibi ifadelerde kullanılır, daha yoğun anlamı olan bir kelimeyle daha zayıf anlamı olan bir kelime arasında kullanılır, örneğin; “Obez olmasa da çok şişmandı” gibi;

He was too fat if not obese.

Your aim is difficult if not impossible. (Amacın imkansız olmasa da zor.)

My dreams are important if not more than hers. (Onunkilerden daha önemli olmasa da, benim hayallerim de önemli.)

Fiona’s grades are good if not better than mine. (Benimkilerden daha iyi olmasa da Fiona’nın notları da iyi.)

 

Otherwise / or else / or

Üçü de “aksi takdirde, yoksa” anlamlarına gelir. Söylenilen bir şeyin gerçekleşmemesi halinde ne olacağını belirtirler.

You have to clean your room, otherwise you cannot go out. (Odanı temizlemek zorundasın, yoksa dışarı çıkamazsın.)

I’m glad that you helped me. Otherwise I couldn’t have accomplished this. (Bana yardım ettiğin için memnunum. Aksi takdirde bunu başaramazdım.)

You will come on time, or else I won’t wait for you. (Zamanında geleceksin, yoksa seni beklemeyeceğim.)

She is going to apologise, or I will never forgive her. (Özür dileyecek, yoksa onu asla affetmem.)

 

But for / if it weren’t for /If it hadn’t been for

…olmasaydı anlamına gelir.

But for your help, I couldn’t have managed this. = If you hadn’t helped me, I couldn’t have managed this. (type 3) (Senin yardımın olmasaydı bunu başaramazdım = Bana yardım etmemiş olsaydın bunu başaramazdım)

If it weren’t for my father’s selfishness, I would be in contact with all my family. = If my father weren’t selfish, I would be in contact with all my family. (type 2) (Babamın bencilliği olmasaydı, tüm ailemle iletişimde olurdum. = Babam bencil olmasaydı tüm ailemle iletişimde olurdum.)

If it hadn’t been for my arrogance, we wouldn’ have had such an argument. = If I hadn’t been arrogant, we wouldn’t have had such an argument. (type 3) (Kibrim olmasaydı, böyle bir tartışma yaşamamış olurduk. = Kibirli olmamış olsaydım, böyle bir tartışma yaşamamış olurduk.)

 

As if / As though

…mış gibi anlamına gelir. Bir benzetme yapılırken present tense kullanılır, çünkü gerçek bir durum söz konusudur ve bu cümlelerde genellikle “seem, taste, sound, look” gibi benzetme yaparken kullanılabilecek kelimeler kullanılır.

You look as if you are ill. (Hasta gibi görünüyorsun.)

The soup tastes as if there is black pepper in it. (Çorbanın tadı, içinde kara biber var gibi.)

He seems as if he is 30. (30 yaşındaymış gibi görünüyor.)

 

Gerçek olmayan durumlarda ise past tense kullanılır;

She walks as if she was the queen of England. (İngiltere kraliçesiymiş gibi yürür.)

He spends money as though he had billions. (Milyarları varmış gibi para harcar.)

 

 

Gelecek zaman belirten ifadelerde as if’ten sonra future tense kullanılabileceği gibi, “to + V1”de kullanılabilir;

My grandmother looks as if she is going to cry. = My grandmother looks as if to cry. (Büyükannem ağlayacak gibi görünüyor.)

My grandmother looked as if she was going to cry. = My grandmother looked as if to cry. (Büyükannem ağlayacak gibi görünüyordu.)

İkinci cümlede kullanılan yapı, geçmişteyken “gelecekte olacak bir şeye yönelik” kullanıldığı için, be going to yapısındaki be’nin simple past çekimi ile, yani was/were ile oluşturulmuştur.

 

Only if

Only if “yalnızca …olursa” anlamına gelir. Bir şeyin gerçekleşmesi sadece tek bir koşula bağlıdır.

I will call you back, only if something bad happens. (Sadece kötü bir şey olursa seni arayacağım.)

Only if cümlenin başında olursa, cümlenin ikinci kısmı devrik olmalıdır;

Only if something bad happens, will I call you back. (Sadece kötü bir şey olursa seni arayacağım.)

Only if I win the lottery, will I buy this car. = I will buy this car only if I win the lottery. (Yalnızca piyangoyu kazanırsam bu arabayı alırım.) = Bu arabayı almamın tek koşulu piyangoyu kazanmam.

Only if you come, will I come too. = I will come too, only if you come. (Yalnızca sen gelirsen gelirim.) = Gelmemin tek koşulu senin de gelmen.

 

 


If Clauses (İngilizce Koşul Şart Cümleleri) Konu Anlatımı

If Clauses

If cümleleri bir durumun diğerine bağlı olduğu zamanlarda kullanılır. Türkçe’de koşul-şart cümleleriyle aynı görevi görür. Yani  ancak belli bir koşulun olması durumunda bir eylem ya da bir durum gerçekleşebilir.

If cümleleri bir cümlenin sonunda veya başında kullanılabilir. Eğer ana cümleden önce kullanılırsa virgülle ayrılır; ana cümleden sonra yer aldığında ise virgül kullanılmaz.

 

 

Type 0

Type 1

Type 2

Type 3

Mixed Type

Unless (If…not)

Other Conditionals: As long as / Providing that / Supposing that / Imagining that / What if / Even if / In case / If so – If not / Otherwise – or else / But for – If it weren’t for / As if – As though / Only if


If Clauses: Unless (If…not) Konu Anlatımı

Unless” olumsuz bir anlam taşır Bu nedenle kullanıldığı cümle genellikle olumlu yapıda olur. Çoğunlukla “Type 1” koşul cümleleriyle kullanılır. “Type 2” ve “Type 3” cümlelerinde kullanımı yaygın değildir.


If Clauses Mixed Type (İngilizce Koşul Şart Cümleleri Karma Tip) Konu Anlatımı

Mixed conditionals (Mixed Type) “Type 2” ve “Type 3” koşul cümlelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulur.


If Clauses Type 3 (İngilizce Koşul Şart Cümleleri Tip 3) Konu Anlatımı

Type 3 koşul cümleleri hem yapı hem de anlam açısında geçmiş zamanda olur. Geçmişteki bir durumun ya da olayın gerçekleşmemiş olduğu düşünülüp, bu varsayımın sonucu ifade edilir.


If Clauses Type 2 (İngilizce Koşul Şart Cümleleri Tip 2) Konu Anlatımı

Type 2 koşul cümlelerinde, cümle geçmiş zaman yapısı ile oluşturulur ancak şimdiki zamandan bahsedilir. Var olandan farklı bir durumu yani gerçek olmayan, hayal ürünü olan bir durumu belirtmek ve bu durum gerçek olsa ne gibi sonuçlar oluşabileceğini ifade etmek için kullanılır.


If Clauses Type 1 (İngilizce Koşul Şart Cümleleri Tip 1) Konu Anlatımı

Günümüzde veya gelecekte bir koşula bağlı olarak gerçekleşme ihtimali olan durumlardan söz edilirken Type 1 kullanılır.


If Clauses Type 0 (İngilizce Koşul Şart Cümleleri Tip 0) Konu Anlatımı

Type 0 herkes tarafından bilinen ve kabul edilen olgular hakkında konuşurken kullanılır. Yani Type 0’da belirtilen fikir öznel değil, nesneldir. Hem if cümlesi, hem de ana cümle Simple Present Tense ile kurulur.


INVERSION IN CONDITIONALS (IF CLAUSE – KOŞUL ŞART CÜMLELERİ DEVRİK YAPI)

Type 1

If Clause Type 1’da devrik cümle kurulurken, cümleye “Should” ile başlanır. Cümlede devrik olan kısım, koşulun (şartın) belirtildiği kısımdır. Eylem yalın halinde olmalıdır. Özne 3. tekil şahıs olsa bile, eylem –s takısı alamaz.

If someone calls me, please do not answer. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer biri beni ararsa, lütfen cevap verme.)

Should someone call me, please do not answer. (DEVRİK) (Eğer biri beni ararsa, lütfen cevap verme.)

 

If you ask me interesting questions, I can answer them. (DEVRİK DEĞİL) (Bana ilginç sorular sorarsan, cevaplayabilirim.)

Should you ask me interesting questions, I can answer them. (DEVRİK) (Bana ilginç sorular sorarsan, cevaplayabilirim.)

 

If the debtee comes here, tell him that I’m dead. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer alacaklı buraya gelirse, benim öldüğümü söyleyin.)

Should the debtee come here, tell him that I’m dead. (DEVRİK) (Eğer alacaklı buraya gelirse, benim öldüğümü söyleyin.)

Olumsuz devrik cümlelerde “not” özneden sonra gelir.

If she is not happy, she is free to go. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer mutlu değilse, gitmekte özgür.)

Should she not be happy, she is free to go. (DEVRİK) (Eğer mutlu değilse, gitmekte özgür.)

“am/is/are”ın yalın hali “to be” olduğu için bu cümlede “be” kullandık, çünkü tüm eylemler yalın halleriyle (bare infinitive) kullanılmalıdır.

 

If I am not accepted, I will be depressed. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer kabul edilmezsem depresyona gireceğim.)

Should I not be accepted, I will be depressed. (DEVRİK) (Eğer kabul edilmezsem depresyona gireceğim.)

 

Type 2

If Clause Type 2’da devrik yapı yaparken cümleye “Were” ile başlanır. Bu yapının iki farklı kullanım şekli vardır.

1. Durum Cümleleri

Durum cümleleri, içinde eylem olmayan cümlelerdir. “If”li kısımda eylem bulunmayan If Clause Type 2 cümlelerini devrik yaparken “Were” en başa getirilir ve if kullanılmaz.

 

If I were you, I would invite her. (DEVRİK DEĞİL) (Senin yerinde olsam onu davet ederdim.)

Were I you, I would invite her. (DEVRİK) (Senin yerinde olsam onu davet ederdim.)

 

If she was at the school, I would definitely see her. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer okulda olsaydı, onu mutlaka görürdüm.)

Were she at the school, I would definitely see her. (DEVRİK) (Eğer okulda olsaydı, onu mutlaka görürdüm.)

 

If my parents were here, I’d be very happy. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer ailem burada olsaydı, çok mutlu olurdum.)

Were my parents here, I’d be very happy. (DEVRİK) (Eğer ailem burada olsaydı, çok mutlu olurdum.)

 

2. Eylem Cümleleri

If Clause Type 2 Eylem cümleleri devrik yapılırken yine “Were” ile başlanır, fakat özneden sonra to + V1 getirilir.

 

If we had a child, we would be happier. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer çocuğumuz olsaydı daha mutlu olurduk.)

Were we to have a child, we would be happier. (DEVRİK) (Eğer çocuğumuz olsaydı daha mutlu olurduk.)

 

If they came here, I wouldn’t open the door. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer buraya gelselerdi, kapıyı açmazdım.)

Were they to come here, I wouldn’t open the door. (DEVRİK) (Eğer buraya gelselerdi, kapıyı açmazdım.)

 

If I had a chance, I would succeed. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer bir şansım olsaydı, başarırdım.)

Were I to have a chance, I would succeed. (DEVRİK) (Eğer bir şansım olsaydı, başarırdım.)

Olumsuz devrik cümlelerde “not” özneden sonra gelir.

If she wasn’t my  sister, I would never forgive her. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer o benim kardeşim olmasaydı, onu asla affetmezdim.)

Were she not my sister, I would never forgive her. (DEVRİK) (Eğer o benim kardeşim olmasaydı, onu asla affetmezdim.)

 

If I didn’t see you, I would be ashamed. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer seni görmeseydim utanırdım.)

Were I not to see you, I would be ashamed. (DEVRİK) (Eğer seni görmeseydim utanırdım.)

 

Type 3

If Clause Type 3 cümleleri devrik yapılırken cümleye “Had” ile başlanır. Özneden sonra gelen eylem V3 haldedir.

 

If I had known, I would have called. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer bilmiş olsaydım, arardım.)

Had I known, I would have called. (DEVRİK) (Eğer bilmiş olsaydım, arardım.)

 

If you had told me, I would have listened. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer anlatsaydın dinlerdim.)

Had you told me, I would have listened. (DEVRİK) (Eğer anlatsaydın dinlerdim.)

 

If I had had time, I would have come. (DEVRİK DEĞİL) (Zamanım olsaydı gelirdim.)

Had I had time, I would have come. (DEVRİK) (Zamanım olsaydı gelirdim.)

 

Olumsuz devrik cümlelerde “not” özneden sonra gelir.

If I hadn’t met you at the market, I would have forgotten to buy coke. (DEVRİK DEĞİL) (Eğer seni markette görmeseydim kola almayı unuturdum.)

Had I not met you at the market, I would have forgotten to buy coke. (DEVRİK) (Eğer seni markette görmeseydim kola almayı unuturdum.)

 

Mixed Type

If Clause Mixed Type’da devrik yapı, cümlenin koşul belirten kısmının (“if”li kısım) Type 2 ya da Type 3 olmasına bağlıdır. Eğer koşul belirten kısım Type 2 ise, Type 2 devrik yapı kurallarına göre yapılır. Koşul belirten kısım Type 3 ise, Type 3 devrik cümle kuralları geçerlidir.

 

If I hadn’t known you, what would I do? (“if”li kısım type 3) (DEVRİK DEĞİL) (Eğer seni tanımamış olsaydım, ne yapardım?)

Had I not known you, what would I do? (DEVRİK) (Eğer seni tanımamış olsaydım, ne yapardım?)

 

If you were a more careful person, you wouldn’t have broken the glass. (“if”li kısım type 2) (DEVRİK DEĞİL) (Eğer daha dikkatli biri olsaydın, bardağı kırmamış olurdun.)

Were you a more careful person, you wouldn’t have broken the glass. (DEVRİK) (Eğer daha dikkatli biri olsaydın, bardağı kırmamış olurdun.)

 

If Ralph hadn’t come early, they would be late. (“if”li kısım type 3) (DEVRİK DEĞİL) (Eğer Ralph erken gelmemiş olsaydı, geç kalırlardı.)

Had Ralph not come early, they would be late. (DEVRİK) (Eğer Ralph erken gelmemiş olsaydı, geç kalırlardı.)

 

If I didn’t know sign language, I couldn’t have communicated with him. (“if”li kısım type 2) (DEVRİK DEĞİL) (Eğer işaret dili bilmeseydim, onunla iletişim kuramazdım.)

Were I not to know sign language, I couldn’t have communicated with him. (DEVRİK) (Eğer işaret dili bilmeseydim, onunla iletişim kuramazdım.)

if clauses koşul cümleleri konu anlatımı

IF CLAUSE TABLE

If Clause Testleri